Αρ. Απόφασης: 158/2019
 
Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2019

Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2018, παράγραφος 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 230/2018 ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου και Βασικές Τιμές για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019» με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
  • Να μην εγκρίνει την ανάκτηση από την ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ, του επιπρόσθετου λειτουργικού κόστους ύψους €11,040,932 (όπως αυτό έχει υπολογιστεί από τον ΔΣΜΚ ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) το οποίο αναμένεται να προκύψει από μη διαθεσιμότητα της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από τον Δεκέμβριο 2018 μέχρι και τον Μάιο του 2019. Αυτό να εφαρμοστεί με την μείωση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου κατά €1,840,155 το μήνα, για έξι μήνες, αρχίζοντας από τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου του μηνός Δεκεμβρίου 2018.
  • Σε περίπτωση που η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ συνεχίζει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά τον Μάιο 2019, το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος που θα εκτιμηθεί ότι θα προκύψει μετά τον Μάιο του 2019 δε θα εγκριθεί για ανάκτηση από τη ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ.
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ3/AC/137 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2019», ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019 αναφορικά με τον έλεγχο και επαλήθευση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου, 
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τη ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/140.2.1/191484 με θέμα «Λειτουργικοί Ελέγχοι του ΑΤ/Σ 3 στον Η/Σ Βασιλικού» ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2019 με την οποία εκφράζει την ανησυχία και τον προβληματισμό του για τις συνεχείς βλάβες που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια Λειτουργικών Ελέγχων του ΑΤ/Σ 3 στον ΗΣ Βασιλικού καθώς και την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του εν λόγω ΑΤ/Σ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ, για την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2019:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή Τάση 0.00023718
Μέση Τάση 0.00023173
Ψηλή Τάση 0.00022711
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
 
 1. Να εγκρίνει τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και τις αντίστοιχες βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ: 
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή Τάση 0.00023173
Μέση Τάση 0.00022711
Ψηλή Τάση 0.00022313
 
 
Βασικές Τιμές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh
Χαμηλή Τάση 7.185
Μέση Τάση 7.046
Ψηλή Τάση 6.927
 1. Η ΒΡΔ Προμήθεια της ΑΗΚ να εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ και για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις αναθεωρημένες βασικές τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουλίου 2019, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Αυγούστου 2019 και μετέπειτα.
 2. Η ΒΡΔ Παραγωγή της ΑΗΚ να αφαιρέσει από τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Καυσίμου του μηνός Ιουνίου 2019, και μετέπειτα, μέχρις ότου η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία, το μηνιαίο επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος από τη μη διαθεσιμότητα της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Αρ. 3 του ΗΣΒ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, που είχε εκτιμηθεί στα €1,840,155 το μήνα.
 3. Ο ΔΣΜΚ να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ για την ημερομηνία όπου η Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ. 3 του ΗΣΒ τεθεί σε εμπορική λειτουργία.
 4. Η ΒΡΔ Παραγωγή της ΑΗΚ να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί αναφορικά με την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή των αναθεωρημένων συντελεστών.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.