Αρ. Απόφασης: 155/2023

Ημερομηνία: 26/05/2023

Θέμα: 
Καθορισμός Σύνθεσης Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τροποποίησης Έκδοσης 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023 υπ’ αριθμόν 35/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2023, με θέμα «Τροποποίηση Έκδοσης 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εξέρχ. 762/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚημερομηνίας 16 Μαΐου 2023, με θέμα «Σύνθεση άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής Τροποποίησης Έκδοσης 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ. 2388/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 352/2023, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2023, με θέμα «Τροποποίηση Έκδοσης 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 94.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Δυνάμει του άρθρου 94(4)(α) του (Ν.130(Ι)/2021), οποιαδήποτε επανεξέταση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού διενεργείται από τον ΔΣΜΚ σε διαβούλευση με άτυπη συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τον σκοπό τέτοιας επανεξέτασης, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η πρόταση του ΔΣΜΚ για τη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής κρίνεται εύλογη, καθότι περιλαμβάνει εκπροσώπους κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 94(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν την εισήγηση του ΔΣΜΚ και να καθορίσουν τη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής για την επανεξέταση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως εξής:
  1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
  2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
  3. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
  4. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)
  5. Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)
  6. Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)
  7. Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
  8. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
  9. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
  10. ΒΡΔ Παραγωγής ΑΗΚ
  11. ΒΡΔ Προμήθειας ΑΗΚ.
 2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ, ως τον άμεσα ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση και για τις σχετικές του ενέργειες όπως προβλέπονται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).