Απόφαση Αρ. 1549 / 2016

Ημερομηνία: 30 Αυγούστου 2016


Θέμα: Καθεστώς εξαιρέσεων από άδεια εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ ηλεκτρικής ισχύος από 1kW μέχρι 20kW

Ανακλήθηκε με την υπ' αριθμόν 204/2020 Απόφαση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη :
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015 και ειδικότερα:
  • το άρθρο 34, όπου προνοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην αγορά ενέργειας χωρίς άδεια από την ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 35, όπου προνοούνται οι τυχόν εξαιρέσεις από κατοχή άδειας και συγκεκριμένα προνοείται ότι η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 5 MW υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορίσει, 
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοσης Αδειών Κανονισμών του 2004, και των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Τέλη Αδειών Κανονισμών, ΚΔΠ 538/2004 και ΚΔΠ 467/2004,  
 • Την υπ’ αριθμό 145Α/2007 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11/06/2007, όπου η ΡΑΕΚ αποφάσισε το όριο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής αίτησης και εξασφάλισης Εξαίρεσης από Άδεια για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, καθορίζοντας το όριο απαλλαγής για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Βιομάζα τα 20kW και για τα Αιολικά Πάρκα τα 30kW,
 • Την υποχρέωση να τηρείται αρχείο και στοιχεία για την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ της κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ για σκοπούς ασφάλειας και ευστάθειας του ηλεκτρικού Συστήματος,
 • Την υποχρέωση συλλογής και τήρησης πληροφοριών σχετικών με το ηλεκτρικό σύστημα και τους Σταθμούς παραγωγής για σκοπούς, μεταξύ άλλων, πληροφόρησης, προγραμματισμού και προγραμμάτων ανάπτυξης και επίτευξης των δεσμευτικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό 145Α/2007 απόφαση τους, ημερομηνίας 11/06/2007, και να τροποποιήσουν την διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής αίτησης και εξασφάλισης Εξαίρεσης από Άδεια για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ.
 2. Την διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος από 1kW μέχρι 20kW, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Α, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται, πριν από την κατασκευή του προτεινόμενου σταθμού, να υποβάλλουν αίτηση στη ΡΑΕΚ για εξασφάλιση απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια και απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση  εξασφάλισης Εξαίρεσης από Άδεια. 
 3. Η αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια πρέπει να υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ πριν από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, στο συνημμένο έντυπο, ως το Παράρτημα Β, και πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα, στοιχεία και βεβαιώσεις και το προβλεπόμενο Tέλος αίτησης. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις, ή για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί Τέλος δεν θα παραλαμβάνονται από τη ΡΑΕΚ. 
 4. Κάθε απαλλαγή από Εξαίρεση από Άδεια που θα χορηγεί η ΡΑΕΚ θα έχει ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος θα καταχωρείται σε αρχείο που θα τηρεί η ΡΑΕΚ με όλα τα στοιχεία του αιτητή και του σταθμού, όπως τοποθεσία εγκατάστασης, τεχνολογία, ηλεκτρική ισχύς, τρόπος χρήσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά πόσο ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό σύστημα ή είναι αυτόνομος, ημερομηνία χορήγησης και χρονική διάρκεια ισχύος της απαλλαγής. 
 5. Το Τέλος υποβολής αίτησης για χορήγηση απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια καθορίζεται ως το εκάστοτε προβλεπόμενο στους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμούς ΚΔΠ 467/2004 Τέλος αίτησης Εξαίρεσης από Άδεια.
 6. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται για έργα, υφιστάμενα και μελλοντικά, που εντάσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα Καθεστώτα Στήριξης συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) και Αυτοπαραγωγής με χρήση Φ/Β Πλαισίων.
 7. Όλοι οι υφιστάμενοι νόμιμοι Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ, εκτός των σταθμών συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) και Αυτοπαραγωγής με χρήση Φ/Β Πλαισίων, που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕΚ, υποχρεούνται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής της απόφασης να ενημερώσουν γραπτώς την ΡΑΕΚ για τον Σταθμό, τοποθεσία εγκατάστασης, τεχνολογία, ηλεκτρική ισχύ, τρόπο χρήσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά πόσο ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό σύστημα ή είναι αυτόνομος και τα στοιχεία επικοινωνίας.   
 8. Η ΡΑΕΚ θα χορηγεί ένα μοναδικό αριθμό για κάθε κατηγορία απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια και θα ενημερώνει σχετικά το αντίστοιχο αρχείο.
 9. Οποιαδήποτε πρόθεση ιδιοκτήτη υφιστάμενου νόμιμου Σταθμού, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕΚ, για σημαντική ανακαίνιση ή/και τροποποίηση ή/και αλλαγή καθεστώτος ελέγχου ιδιοκτησίας ή/και αλλαγής χρήσης, τερματίζει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας του Σταθμού και ο κάτοχος του Σταθμού υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕΚ αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση της ΡΑΕΚ.  

Νοείται ότι η απαλλαγή από Εξαίρεση από Άδεια που θα χορηγεί η ΡΑΕΚ δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση λήψης οποιωνδήποτε άλλων εγκρίσεων και/ή απαλλαγών απαιτούνται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο.  

Η απόφαση της ΡΑΕΚ τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.