Αρ. Απόφασης: 15/2022

Ημερομηνία: 21/01/2022

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2305-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 130(Ι)/2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 του Ν. 130(Ι)/2021, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν: 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Golden Rayed Ltd (ΗΕ 404901) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2305-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, και την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 0,15MWp σε 0,2MWp.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.