Αρ. Απόφασης: 145/2020

Ημερομηνία: 08/05/2020

Θέμα: 
Αίτημα για Παράταση της Χρονικής Διάρκειας της Υπ’ Αριθμόν Κ22/2006 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο, της Εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd δεν υποστηρίζουν και/ή τεκμηριώνουν την πρόθεση της για υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμόν Κ22/2006 Άδειας Κατασκευής, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν το αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Κ22/2006 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού πάρκου, της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd στα Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας, καθότι οι ενέργειες της εταιρείας δεν υποστηρίζουν και/ή τεκμηριώνουν την πρόθεση της για υλοποίηση του έργου.
  2. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Π25/2008 Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού πάρκου της εταιρείας Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd, στα Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας, εφόσον χωρίς την απαιτούμενη Άδεια Κατασκευής, η Άδεια Λειτουργίας είναι άνευ αντικειμένου.
  3. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να επιδωθεί στην εταιρεία Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.