Αρ. Απόφασης: 144/2017
 
Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2017
 
Θέμα: Μεθοδολογία Υπολογισμού για Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2017, και ειδικότερα:
    • Το Άρθρο 24(1)(στ) το οποίο καθορίζει ως γενικό στόχο της ΡΑΕΚ την εξασφάλιση της ασφάλειας, της συνέχειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρισμού,
    • Το Άρθρο 25(1)(δ) το οποίο αναφέρει ότι η ΡΑΕΚ έχει εξουσία, καθήκον και αρμοδιότητα να διασφαλίζει την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για τον ηλεκτρισμό,
  • Την ανάγκη ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τη μεθοδολογία υπολογισμού του περιθωρίου εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος για το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Τον καθορισμό Μεθοδολογίας Υπολογισμού για το Περιθώριο Εφεδρείας Εγκατεστημένης Ισχύος όπως δίνεται στη σχετική έκθεση της ΡΑΕΚ με Αρ. 02/2017, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.
 
 
 
Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2017