Αρ. Απόφασης: 142/2019
 
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2019

Θέμα: Συμπερίληψη Επενδυτικών Δαπανών στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Παραγωγής 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα για το αίτημα της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ για τη συμπερίληψη επενδυτικών δαπανών στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Ότι οι επενδυτικές δαπάνες για:
    1. Την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτροπαραγωγής τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, δυναμικότητας 160MWe, στον ΗΣ Βασιλικού,
    2. Την εγκατάσταση μονάδων αποθείωσης και κατακράτησης σωματιδίων στις Μονάδες Ατμού 1&2 του ΗΣ Βασιλικού, και
    3. Την αναβάθμιση της υφιστάμενης Μονάδας Κατακράτησης Σωματιδίων στη Μονάδα 3 του ΗΣ Βασιλικού,
θεωρούνται εύλογες, και επομένως εγκρίνεται η συμπερίληψη τους στη ΡΒΑΠ της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ.
  1. Το κόστος επίσπευσης για την εγκατάσταση των μονάδων αποθείωσης και κατακράτησης σωματιδίων στις Μονάδες Ατμού 1 & 2 του ΗΣ Βασιλικού, θα θεωρηθεί εύλογο μόνο στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν έγκαιρα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν υποβληθεί. Πιθανή καθυστέρηση στην παράδοση οποιασδήποτε εκ των δύο Μονάδων, ανεξαρτήτως διάρκειας και αιτίας, σημαίνει ότι το κόστος επίσπευσης που καταβλήθηκε δεν συνεπάγεται κανένα όφελος, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογο. 
  2. Να αποσταλεί σχετική επιστολή προς τη ΒΡΔ Παραγωγής, με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ.