Αρ. Απόφασης: 141/2020
 
Ημερομηνία: 05/05/2020
 
Θέμα: Επέκταση Μείωσης στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού 

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2020 υπ’ αριθμόν 28/2020, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Η επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, προς τη ΡΑΕΚ με θέμα «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Αρ. Φακ. 23.01, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, προς την ΑΗΚ με θέμα «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020 «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020 «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΡΑΕΚ αποφάσισε την μείωση κατά 10% στην τιμή ηλεκτρισμού για τα τιμολόγια μηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων έγινε τέλος Μαρτίου και Απριλίου 2020, και τα τιμολόγια διμηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και 31η Μαΐου 2020, με την επαναξιολόγηση της Απόφασης πριν από το τέλος των δύο μηνών εφαρμογής της, ανάλογα με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
 • Το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα Αρ. 20 (ΚΔΠ 183/2020) «Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19»,
 • Την συνεχιζόμενη έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στη Δημοκρατία και τις σοβαρές επιπτώσεις στην Οικονομία του τόπου καθώς και τα συνεχιζόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκαν στις 29 και 30 Απριλίου 2020 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ΑΗΚ είχε ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου €400 εκ., τα οποία έχουν ανακτηθεί από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, και
 • Το γεγονός ότι η ΑΗΚ, με την επιστολή της ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, προς τη ΡΑΕΚ με θέμα «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού» εισηγήθηκε την συνέχιση της μείωσης κατά τα 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, όπως αποφασίστηκε με την απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο μηνών.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, εκτίμησαν ότι μείωση στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού και δεν θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην Αγορά Ηλεκτρισμού επειδή κανένας άλλος κάτοχος άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης της ΑΗΚ για παράταση στη μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για περαιτέρω περίοδο δύο (2) μηνών, με τον πιο κάτω τρόπο:
  (α) Μείωση όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
  (β) Μείωση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 01/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
 2. Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την μείωση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) δεν θα ανακτηθούν κατά την υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου αλλά θα καλυφθούν από τα ταμειακά αποθέματα της ΑΗΚ.
 3. Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εκδίδονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ.
 4. Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) να εφαρμοστεί:
  (α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Μαΐου 2020, και
  (β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουνίου 2020.
 5. Να καλέσουν την ΑΗΚ σε διάλογο αναφορικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της μείωσης στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις μέχρι το τέλος του έτους 2020, στη βάση της επιστολής του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Αρ. Φακ. 23.01, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, προς την ΑΗΚ με θέμα «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.