Αρ. Απόφασης: 140/2022

Ημερομηνία: 20/05/2022

Θέμα: 
Ειδοποίηση Τροποποίησης της Υπ’ Αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Αδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022 υπ’ αριθμόν 29/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ΄ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ  Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 09 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)» (Αρ. Εισερχ. 546/2022),
 • Το υπ’ αριθμόν 129/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Διευκρινήσεις προς ΔΕΦΑ Λτδ», ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022, και
 • Το υπ’ αριθμόν 352/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Εισήγηση Τομέα ΦΑ», ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183 (Ι)/2004), και ειδικότερα:
  • το άρθρο 7(1)(α) σύμφωνα με το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου,
  • το άρθρο 12(1) σύμφωνα με το οποίο άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το Νόμο, τροποποιείται ή ανακαλείται ή αναστέλλεται ή μεταβιβάζεται ή παρατείνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχετικούς επί τούτου Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 298/2006), και ειδικότερα: 
  • τον Κανονισμό 9 σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να τροποποιεί οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς,
  • τον Κανονισμό 10(1) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει ή αυτεπάγγελτα δύναται να διατυπώνει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε άδειας,
  • τον Κανονισμό 10(2)(α) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ προτού προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση δίδει ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) και – (i) αναφέρει ότι προτείνει τροποποίηση άδειας καθορίζοντας τη συνέπεια της τροποποίησης αυτής, (ii) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους προτείνει την τροποποίηση αυτή, (iii) καθορίζει το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, μέσα στον οποίο δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις, αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από την τροποποίηση αυτή, 
  • τον Κανονισμό 10(3)(1) σύμφωνα με τον οποίο η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) γίνεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όποτε το κρίνει σκόπιμο η ΡΑΕΚ, με συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία, και με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας,
 • Τον υπ’ αριθμόν 5(θ) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υποχρέωση Εύρυθμης και Ασφαλούς Λειτουργίας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) σύμφωνα με τον οποίο:
  • «Ο διαχειριστής εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου διατηρεί απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός συστοιχίας αγωγών για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage). Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε πίεση 98barg (60οC). Ο διαχειριστής υποχρεούται να συντηρεί την συστοιχία των αγωγών ώστε να είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε για την τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς.»,
 • Τον υπ’ αριθμόν 9(5) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Γενικές Υποχρεώσεις) σύμφωνα με τον οποίο:
  • «Έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου η ΡΑΕΚ να παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και να είναι πλήρως ενήμερη για το χρόνο έναρξης της εμπορικής λειτουργίας αυτής, o κάτοχος της Άδειας ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΕΚ κάθε τρεις (3) μήνες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτής».
 • Το γεγονός ότι ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022 (Αρ. Εισερχ. 546/2022), ανέφερε στη ΡΑΕΚ τη δυσκολία του επί της πλήρους εφαρμογής του όρου 5(θ) της Άδειας, καθότι:
  • Τα όρια της πίεσης σχεδιασμού της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό σύμβουλο του κατόχου της Άδειας είναι πολύ κοντά στην πίεση λειτουργίας που ορίζει ο όρος 5(θ) της Άδειας, και συνεπώς εφαρμογή της οριζόμενης από τον όρο 5(θ) πίεσης λειτουργίας θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και υλοποίηση της εγκατάστασης ΥΦΑ, επιφέροντας περαιτέρω καθυστέρηση στην ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου,
  • Η διατήρηση της θερμοκρασίας αναφοράς του όρου 5(θ) θα αποτελέσει τεχνική πρόκληση, ενώ επιπρόσθετα θα είναι ενεργοβόρα και δαπανηρή.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν του ενάμιση έτους από τη χορήγηση της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού, και συνεπώς υπήρχε επαρκής χρόνος στη διάθεση του κατόχου της Άδειας να μελετήσει τους τεχνικούς περιορισμούς που θέτουν οι όροι της Άδειας στον σχεδιασμό της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου, και είτε να καταθέσει στη ΡΑΕΚ τα σχόλιά του επί αυτών σε προγενέστερο στάδιο του σχεδιασμού, είτε να προσαρμοστεί με αυτούς,
 • Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας εντός της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου (buffer) που αναφέρεται στον όρο 5(θ) της Άδειας καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ στη βάση μελέτης που εκπόνησε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναφορικά με τους χρόνους που θα απαιτηθούν για εναλλαγή καυσίμου από φυσικό αέριο σε υγρά καύσιμα σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού σε περίπτωση πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και δει του χείριστου σεναρίου, και συνεπώς οποιαδήποτε μείωση του ύψους του εν λόγω αποθέματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής,
 • Νοουμένου ότι το ύψος του αποθέματος φυσικού αερίου εντός της  συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης παραμείνει ως έχει οριστεί στον όρο 5(θ) της Άδειας, οποιαδήποτε κατά τον αδειούχο Διαχειριστή Εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου τεκμηριωμένη μεταβολή των συνθηκών διατήρησης του φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών, από τις συνθήκες που ορίζει ο όρος 5(θ) της Άδειας, δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής,  
 • Οι συνθήκες διατήρησης του φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια, την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς έως την εξάντληση του αποθέματος,
 • Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 9(5) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Γενικές Υποχρεώσεις) έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου η ΡΑΕΚ να παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και να είναι πλήρως ενήμερη για το χρόνο έναρξης της εμπορικής λειτουργίας αυτής, o κάτοχος της Άδειας ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΕΚ κάθε τρεις (3) μήνες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτής, 
 • Ο υπ’ αριθμόν 9(5) όρος της Άδειας δεν καθορίζει ακριβές διάστημα εντός του οποίου ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να υποβάλει την τριμηνιαία ενημέρωση επί της προόδου της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και της εκτιμώμενης ημερομηνίας έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας,  
 • Έως σήμερα δεν διαπιστώνεται συνέπεια εκ μέρους του κατόχου της Άδειας στην υποβολή των εν λόγω αναφορών προόδου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ περαιτέρω, εκτίμησαν ότι:
 • Νοουμένου ότι διατηρηθεί το ύψος του αποθέματος ασφαλείας στο επίπεδο που καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ στη βάση της μελέτης χείριστου σεναρίου που εκπόνησε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ήτοι σε 125 tn, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς χρονικού διαστήματος για εναλλαγή καυσίμου σε περίπτωση πλήρους διακοπής τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και κατ’ επέκταση η ασφαλής λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, δύναται να δοθεί ευελιξία στον κάτοχο της Άδειας στη βάση του σχεδιασμού του να καθορίζει τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες θα διατηρείται το απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος,
 • Για την έγκαιρη και αδιάλειπτη ενημέρωση της ΡΑΕΚ επί της προόδου της υλοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, η υποβολή των τριμηνιαίων αναφορών προόδου της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πρέπει γίνεται τακτικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά το πέρας της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου, το οποίο κατά τη ΡΑΕΚ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες,
 • Πέραν από τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ήτοι την Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ, δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας στον οποίο θα έπρεπε να αποσταλεί αντίγραφο ειδοποίησης τροποποίησης της Άδειας. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στο πλαίσιο της εξουσίας της ΡΑΕΚ για αυτεπάγγελτη τροποποίηση άδειας, δυνάμει του Άρθρου 12 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 και των Κανονισμών 9 και 10(1) της Κ.Δ.Π. 298/2006, και, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εκδώσουν ειδοποίηση για τροποποίηση της Άδειας δυνάμει του Κανονισμού 10(2) της Κ.Δ.Π. 298/2006, με επικεφαλίδα «Ειδοποίηση δυνάμει του κανονισμού 10(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ298/2006)» αναφέροντας τα εξής:
  «Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην ακόλουθη τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού που  χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021:
   
  1. Τροποποίηση για σκοπούς παροχής ευελιξίας στον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου να καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διατηρείται το απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), νοουμένου ότι το ύψος του αποθέματος διατηρηθεί στους εκατόν είκοσι πέντε (125) τόνους (tn), και διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος, με την τροποποίηση του όρου 5(θ) της Άδειας ως ακολούθως. 
    
   Αντικατάσταση της φράσης:
    
   ‘‘Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε πίεση 98barg (60 οC).’’
    
   Με την ακόλουθη φράση:
    
   ‘‘Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε συνθήκες (πίεσης και θερμοκρασίας) που καθορίζονται από τον κάτοχο της Άδειας στη βάση του σχεδιασμού του, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος.’’
    
   Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες διατήρησης του αποθέματος ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), υπό την προϋπόθεση ότι  διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς έως την εξάντληση του αποθέματος.
    
  2. Τροποποίηση για σκοπούς καθορισμού στον όρο 9(5) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του κατά τη ΡΑΕΚ εύλογου χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της υπό αναφορά περιόδου, εντός του οποίου ο κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας, με την τροποποίηση του όρου 9(5) της Άδειας ως ακολούθως.  
    
   Προσθήκη της ακόλουθης φράσης ως προτελευταία πρόταση:
    
   ‘‘Οι τριμηνιαίες αναφορές προόδου υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου.’’
    
   Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ την αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση που προνοεί ο όρος 9(5) της Άδειας σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της υπό αναφορά περιόδου. 
   
  Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
   
 2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο. 
 3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.