Αρ. Απόφασης: 138/2019
 
Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2019

Θέμα: Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 88 «Ετοιμασία Έκθεσης Πρόβλεψης» του Νόμου,
 • Την εισήγηση του ΔΣΜΚ που αφορά στο εν λόγω θέμα, όπως αυτή υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία Αρ. πρωτ. Μας: ΔΣ2/802.3/190528, ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.06, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2019, 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 8 Απρίλιου 2019 και Αρ. Αναφ. 04.03.06/468-2019,
 • Την επιστολή του ΔΜΣΚ ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019 και Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/802.3/190870 με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι θα υποβάλει αναθεωρημένη «Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος»,
 • Την αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΣΜΚ που αφορά στο εν λόγω θέμα, όπως αυτή υποβλήθηκε με την επιστολή του ημερομηνίας 9 Μαΐου 2019 και Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/802.3/191154 (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά),
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.06, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει την υποβληθείσα από τον ΔΣΜΚ «Μεθοδολογία Μακροχρόνιας Πρόβλεψης Συνολικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ισχύος» η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1.
 2. Να ζητήσει από τον ΔΣΜΚ όπως μελετήσει την ανάγκη αλλαγής της πιο πάνω μεθοδολογίας με την εισαγωγή του SCADA Διανομής.
 3. Να αποστείλει σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, της εν λόγω Απόφαση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.