Απόφαση Αρ. 1351 / 2015

Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα: Περί της περιόδου τελικής εκκαθάρισης του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών που εμπίπτουν στα σχέδια συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering) φωτοβολταϊκών συστημάτων


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, κατά τη Συνεδρία της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει o νόμος Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιήσεις που ακολούθησαν και λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, 
  • επιστολές/παράπονα από Παραγωγούς-Καταναλωτές αναφορικά με την περίοδο της τελικής εκκαθάρισης Συμψηφισμού Μετρήσεων 
  • τις επιστολές της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ, με τις οποίες ζητήθηκε η ενδελεχής μελέτη του θέματος της επιλογής της περιόδου τελικής εκκαθάρισης του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και η υποβολή εμπεριστατωμένης έκθεσης στην οποία με ικανή δειγματοληπτική καταγραφή και ανάλυση στοιχείων να φαίνεται η βέλτιστη διμηνία λήξης του δωδεκαμήνου προς όφελος των καταναλωτών-παραγωγών.
  • την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015 και τα συνημμένα αποτελέσματα της μελέτης/ έρευνας που αναφέρονται στην επιστολή και μετά από μελέτη όλων των σχετικών εγγράφων που υποβλήθηκαν, 
εξέδωσε την Απόφαση «Περί της Περιόδου Τελικής Εκκαθάρισης του Πλεονάσματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας των Καταναλωτών που Εμπίπτουν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων», καθορίζοντας την περίοδο συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας που θα γίνεται από τους Προμηθευτές ανά δίμηνο αυτή του Φεβρουαρίου-Μαρτίου, ως η εισήγηση στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τη μέθοδο της τελικής εκκαθάρισης του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών που εμπίπτουν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού-Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, ανά δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται. Στον τελευταίο λογαριασμό κάθε δωδεκάμηνης περιόδου συμψηφισμού όπως καθορίζεται από καιρού εις καιρό, αρμοδίως και καθολικά, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Επί του παρόντος, ως τελευταίος λογαριασμός κάθε έτους συμψηφισμού θεωρείται ο λογαριασμός του Παραγωγού-Καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο.