Απόφαση Αρ. 1344 / 2015

Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2015


Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές - μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων σε έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και αεριού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ),

Λαμβάνοντας υπόψη:
  • τις γενικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009,
  • τις πρόνοιες του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σύμφωνα με το οποίο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύσουν τη μεθοδολογία τους καθώς και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν,
  • τη Σύσταση αρ. 03/2014 ημερομηνίας 27/6/15 του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας αναφορικά με την παροχή κινήτρων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος και αναφορικά με μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση κινδύνου (Recommendation of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 03/2014 of 27 June 2014 on Incentives and on a Common Methodology for Risk Evaluation).
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

όπως εκδώσουν την ακόλουθη Μεθοδολογία και  τα  κριτήρια  για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν καθώς και τις βασικές αρχές και τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την παροχή κινήτρων.