Απόφαση Αρ. 1315(Β) / 2015

Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2015

Θέμα: Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Από ΑΠΕ για το έτος 2015


Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Την Απόφαση με αριθμό 1311/2015 και ημερομηνία 25 Ιουνίου 2015, με την οποία καθορίστηκαν τα εξής:
  • H ρήτρα καυσίμου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αναθεωρείται ως εξής:
   • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στη χαμηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00124.
   • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στη μέση τάση ορίζεται στα €σ 0,00121.
   • Η ρήτρα καυσίμου για παραγωγούς ΑΠΕ συνδεδεμένους στην υψηλή τάση ορίζεται στα €σ 0,00119.
  • Η εφαρμογή των πιο πάνω αναθεωρημένων ρητρών καυσίμου, θα γίνει για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ για τους μηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ με καταμέτρηση τέλος Ιουνίου 2015 και για τους διμηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2015 και μετέπειτα. 
  • Οι βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ (με βασική τιμή καυσίμου τα €300), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ στις 28.03.2013, να αναπροσαρμοστούν από την ΑΗΚ με βάση τη νέα ρήτρα καυσίμου, και για να περιλαμβάνουν και το μεταβλητό κόστος συντήρησης, σύμφωνα με την έκθεση που υπέβαλε η ΑΗΚ, όπως αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. 
 • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 1/7/2015 με την οποία υποβλήθηκαν οι νέες βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ βάσει της πιο πάνω απόφασης της ΡΑΕΚ.
Αποφασίζουν

και εγκρίνουν τις ακόλουθες βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ: 
 
Αναθεωρημένη Βασική Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ (€σ/kWh)
Χαμηλή Τάση                                                          7,572
Μέση Τάση                                                              7,392
Ψηλή Τάση                                                              7,272

Η εφαρμογή των πιο πάνω αναθεωρημένων ρητρών καυσίμου, θα γίνει για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ για τους μηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ με καταμέτρηση τέλος Ιουνίου 2015 και για τους διμηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2015 και μετέπειτα.