Αρ. Απόφασης: 127/2017
 
Ημερομηνία: 03 Ιουλίου 2017
 
Θέμα: 
Καθορισμός Εντύπου Αίτησης, Κριτηρίων Αδειοδότησης  και Πρότυπων Όρων Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο Ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού συνεδρίασαν για να καθορίσουν το έντυπο αίτησης, τα κριτήρια αδειοδότησης και τους Πρότυπους όρους της Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, και λαμβάνοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017, και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, 
  2. Την Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ θα πρέπει να προχωρήσει με την συγγραφή των κριτηρίων που θα πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης για χορήγηση  άδειας Προμήθειας για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  3. Την απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 με την οποία εκδόθηκαν λεπτομερείς Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
  1. Τον καθορισμό του εντύπου αίτησης, τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ο αιτητής και τα έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Α
  2. Τους πρότυπους όρους της Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα Β
  3. Ότι η διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης της αίτησης και η εξέταση και λήψη απόφασης θα γίνεται σύμφωνα με τους Περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 538/2004.