Αρ. Απόφασης: 124/2022

Ημερομηνία: 11/05/2022

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2004/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2004/2018 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, και την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 3,5MWp σε 5MWp.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.