Αρ. Απόφασης: 121/2021
 
Ημερομηνία: 09/04/2021
 

Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια 11MW
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 33 Ltd (ΗΕ 375673), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 50/29, τεμάχιο 323 στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 80 Ltd (ΗΕ 393439), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 40/08, τεμάχιο 48 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 75 Ltd (ΗΕ 393377), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 50/35, τεμάχια 455 στο Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (HE 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,2MWp, στο Φ/Σχ. 28/44, τεμάχια 35 και 36, στον Άγιο Επιφάνειο της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd (ΗΕ 380841), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, και σύστημα αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών αποθηκευτικής ισχύος 6MWh στο Φ/Σχ. 20/47, τεμάχιο 229, στην Κοκκινοτριμιθιά της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.