Αρ. Απόφασης: 120/2019
 
Ημερομηνία: 10 Μαίου 2019

Θέμα: Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ 

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Βασικές Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2019», με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) όπως μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 υποβάλει μεθοδολογίες, για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, αναφορικά με:
  • τον τρόπο υπολογισμού της προβλεπόμενης ετήσιας εξαχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς, και
  • τον τρόπο υπολογισμού της προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι πιο πάνω εγκεκριμένες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιούνται από όλες τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες για τον υπολογισμό των βασικών διατιμήσεων ηλεκτρισμού των επόμενων ετών.
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. Πρωτ. ΔΣ/120.3 & 310.2/190380, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019 με την οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ η Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.06/427-19, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2019, με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με την Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας  Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ,
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. Πρωτ. ΔΣ/120.3 & 310.2/190923, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019 με την οποία αποστάλθηκαν διευκρινήσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα της ΡΑΕΚ,
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2019 και 24 Απριλίου 2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει την Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ με την επιστολή του Αρ. Πρωτ. ΔΣ/120.3 & 310.2/190923, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019, όπως αυτή επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.
 2. Να δώσει οδηγίες σε όλες τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες που τα έσοδα και οι διατιμήσεις τους ρυθμίζονται, όπως χρησιμοποιούν την Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για σκοπούς υπολογισμού των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων που υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για έγκριση, από τις διατιμήσεις του 2020 και μετέπειτα.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.