Απόφαση Αρ. 1191 / 2014

Ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Λεπτομερής σχεδιασμός διαφοροποίησης του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • τις πρόνοιες του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 έως 2012, και συγκεκριμένα:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25, που προνοούν τους γενικούς στόχους της ΡΑΕΚ για ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και τις εξουσίες, καθήκοντα και αρμοδιότητές της για τέτοια ρύθμιση,
 2. τη διάταξη του Άρθρου 26(1)(α), που προνοεί ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, η ΡΑΕΚ δύναται να λαμβάνει Ρυθμιστικές Αποφάσεις με τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει την Αγορά Ηλεκτρισμού και ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσμεύονται από μια τέτοια Ρυθμιστική Απόφαση,
 3. τη διάταξη του Άρθρου 15, που προνοεί ότι προτού εκδοθούν οι πιο πάνω Ρυθμιστικές Αποφάσεις τυγχάνουν διαβούλευσης από τη ΡΑΕΚ με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της Αγοράς με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος συνίσταται στην έκδοση Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια/ενστάσεις/παραστάσεις τους εντός της περιόδου που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ,
 4. τις πρόνοιες των άρθρων 80 μέχρι 82,που καθορίζουν το συγκεκριμένο τρόπο αναθεώρησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 • τις πρόνοιες των εκδοθέντων Κανονισμών που απορρέουν από τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Νόμο και συγκεκριμένα τη διάταξη του Κανονισμού 4 της ΚΔΠ 427/2004.
 • τον τροποποιητικό του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.211(Ι)/2012, που δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2012, και που τροποποίησε σε βασικά σημεία το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Αγοράς Ηλεκτρισμού για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, μέρος του 3ου Ενεργειακού Πακέτου, και αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως, μεταξύ άλλων σημείων, λόγου χάριν, επέφερε την απεξάρτηση του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από την υποχρέωση που είχε δια του νόμου να είναι και παραγωγός με εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην Κυπριακή Δημοκρατία και που προνοεί το δικαίωμα των καταναλωτών να έχουν περισσότερους από έναν προμηθευτή.
 • τις συναντήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και με τους διάφορους παράγοντες της αγοράς, που έλαβαν χώρα από τις αρχές του 2013, κυρίως, κατά τις οποίες συζητείτο διεξοδικά το καθεστώς της λειτουργίας της αγοράς και κατά πόσο επιτυγχάνεται και πρακτικά, όχι μόνο θεωρητικά, είσοδος νέων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρισμού, και τις σχετικές διαπιστώσεις για το καθεστώς της Αγοράς που προέκυπταν από τις συζητήσεις.
 • τη Μελέτη «Evaluation & Restructuring of the electricity Market in Cyprus», που εκπονήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία των Συμβουλευτικών Οίκων LDK Consultants Engineers and Planners and EBridge Consulting (GmbH), εξειδικευμένων επί του θέματος, μετά από ανάθεση σ’ αυτούς από τη ΡΑΕΚ την 1/2/2013, με θέμα την απαιτούμενη αναθεώρηση του Μοντέλου Αγοράς, και κατά συνέπεια για την απαιτούμενη αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, είτε με προσαρμογές στο υφιστάμενο Μοντέλο Αγοράς των Διμερών Συμβολαίων, είτε με την υιοθέτηση νέου Μοντέλου, το οποίο να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις τοπικές ιδιαιτερότητες, και όπου:
 1. Σε Πρώτη Φάση, εκπονήθηκε λεπτομερής ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας της Αγοράς Hλεκτρικής Ενέργειας στη Κύπρο και που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ τον Ιούλιο του 2013, και
 2. Σε Δεύτερη Φάση, με βάση τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις της Πρώτης Φάσης και μετά από ενδελεχή συγκριτική μελέτη ανάλογων Μοντέλων Αγοράς, προτείνεται ως το καταλληλότερο Μοντέλο Αγοράς για την Κύπρο το Μοντέλο Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος (Net Pool), που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ την 28/3/2014.
 • την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1076/2014, ημερομηνίας 9/5/2014, αναφορικά με τον καταρτισμό προγράμματος για μετάβαση στη πλήρη εφαρμογή του Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, και στις Πρόνοιες του Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Απόφαση.
 • τη συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) μεταξύ του Υπουργού, του Γενικού Διευθυντή, εκπροσώπων του Υπουργείου και της ΡΑΕΚ στις 13 Μαΐου 2014, κατά την οποία παρουσιάστηκαν από τη ΡΑΕΚ οι εισηγήσεις της Διεθνούς Κοινοπραξίας των Συμβουλευτικών Οίκων LDK Consultants Engineers and Planners and E-Bridge Consulting (GmbH) και κατά την οποία προτάθηκε η εφαρμογή του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, υιοθετώντας καταρχήν και στο μεγαλύτερο μέρος τους τις εισηγήσεις των Συμβούλων, καθώς και τις επιμέρους διευθετήσεις για την εύρυθμη υλοποίησή τους.
 • το Ενημερωτικό Σημείωμα της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22/8/2014 με βάση το οποίο ο Υπουργός ενημέρωσε/γνωστοποίησε στο Υπουργικό Συμβούλιο την υιοθέτηση του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος.
 • το Συμβόλαιο, ημερομηνίας 5/9/2014, μεταξύ της Ομάδας Υποστήριξης της Κύπρου (SG CY) και της Συμβούλου, Κ. Καραλή, για εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το λεπτομερή σχεδιασμό της Αγοράς Ηλεκτρισμού για λογαριασμό της ΡΑΕΚ.
 • την Έκθεση της Συμβούλου με τίτλο «Οι νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου», η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 27 Νοεμβρίου 2014. 
 • την επιστολή προς τον Υπουργό, ημερομηνίας 28/11/2014 με αριθμό Φακέλου Ρ/Κ.302, Δ.123/806-14 και την απάντηση του Υπουργού ημερομηνίας 1/12/2014 με αριθμό αναφοράς Y.E.E.B.&T:12.3.52.
 • το Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 1/12/2014
και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα έγγραφα, τις μελέτες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ και αφού διερεύνησαν σε βάθος τους παράγοντες που θεωρούν ότι οδηγούν στις διαπιστώσεις ότι:
 
 1. δεν αναπτύχθηκε ακόμα ο ανταγωνισμός στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και 
 2. παρά τον αριθμό Αδειών που εξέδωσε η ΡΑΕΚ δεν εισήλθε κανένας ανεξάρτητος παραγωγός στην ανταγωνιστική Αγορά και, εξακολουθεί να παραμένει η ΑΗΚ η μοναδική επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση στην δραστηριότητα της προμήθειας,
 3. το υφιστάμενο μοντέλο δεν επιτρέπει την ομαλή ένταξη και συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που μπορούν να ενταχθούν οι παραγωγοί με συμβατικά καύσιμα, και 
 4. η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί τον ουσιαστικό περιορισμό της πολιτικής προώθησης της ένταξης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα μέσω καθεστώτων στήριξης, και προωθεί την ένταξή τους στην ανταγωνιστική αγορά, και
 5. απαιτείται η τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο εξαιτίας και των τροποποιήσεων του Νόμου που επήλθε με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με το τρίτο ενεργειακό πακέτο.
και αφού εξετίμησαν λεπτομερώς, ότι σύμφωνα με τους Συμβούλους το καταλληλότερο Μοντέλο Αγοράς, που θα βοηθήσει στο άνοιγμα της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού για την Κύπρο με τις ιδιαιτερότητες της Αγοράς της, που συνίστανται, μεταξύ άλλων, στο ότι δεν είναι συνδεδεμένη με άλλο κράτος μέλος και είναι απομονωμένη αγορά, είναι το Μοντέλο Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, και εξετίμησαν περαιτέρω ότι ο Υπουργός ενημέρωσε ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο ότι προτίθεται να προωθήσει την υιοθέτηση του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, και αφού στάθμισαν τις συνέπειες, τις προβλεπόμενες βελτιώσεις και μειονεκτήματα των αποτελεσμάτων, που δυνατόν να επιφέρει η αλλαγή του πλαισίου της ρύθμισης της λειτουργίας της Αγοράς, 

Αποφάσισαν

να υιοθετήσουν τη Μελέτη της Συμβούλου «Οι νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου» για τον Λεπτομερή Σχεδιασμό Διαφοροποίησης του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου και να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσίευσης που προνοούνται στο Νόμο και τους απορρέοντες του Νόμου Κανονισμούς για να τεθεί ο νέος σχεδιασμός σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διαδικασία αποφάσισαν να δημοσιεύσουν Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης της οποίας περιεχόμενο θα είναι η Μελέτη της Συμβούλου «Οι νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου» για το Λεπτομερή Σχεδιασμό του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, όπου θα καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς τα σχόλια, τις ενστάσεις ή/και παραστάσεις στη ΡΑΕΚ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης. Το Προσχέδιο της Ρυθμιστικής Απόφασης με τον εν λόγω Σχεδιασμό σκοπό έχει την πληροφόρηση και συνέχιση της συνεργασίας που υπήρξε μέχρι σήμερα και που θα συνεχίσει να υπάρχει τόσο με το Υπουργείο αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο παράγοντα της αγοράς με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου λεπτομερούς σχεδιασμού του πλαισίου ρύθμισης της αγοράς στη βάση του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, στη βάση και στο πλαίσιο του οποίου θα εκπονηθούν τελικά οι νέοι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, που θα εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ και τον Υπουργό ως προνοεί ο Νόμος.

Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι, η ΡΑΕΚ θα παρουσιάσει τη Μελέτη «Οι νέες ρυθμίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου» για το Λεπτομερή Σχεδιασμό του Πλαισίου Ρύθμισης του Μοντέλου Υβριδικής Αγοράς Διμερών Συμβολαίων και Κοινοπραξίας Ισχύος, στις 12/12/14.