Αρ. Απόφασης: 119/2020

Ημερομηνία: 10/04/2020


Θέμα: Αίτημα για παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμό Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Bioland Energy Ltd, ηλεκτρικής ισχύος 17,848MW, στη περιοχή Αγίου Συλά, της επαρχίας Λεμεσού.

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες της εταιρείας Bioland Energy Ltd δείχνουν την πρόθεση της για υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμό Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμό Κ50-2015 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Bioland Energy Ltd μέχρι τις 30/07/2023, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία θα πρέπει να:
  α. Εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες παρεκκλίσεις, άδειες και εγκρίσεις.
  β. Εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση του προτεινόμενου Σταθμού.
  γ. Ολοκληρώσει τον λεπτομερή σχεδιασμό του Σταθμού και τον προμηθευτή του εξοπλισμού.
  δ. Ολοκληρώσει όλα τα κατασκευαστικά έργα του Σταθμού.
  ε. Ξεκινήσει εμπορική λειτουργία του Σταθμού.
 2. Να καλέσουν την εταιρεία Bioland Energy Ltd όπως: 
  α. Διασφαλίσει ότι το προτεινόμενο έργο και οι άλλες απαιτούμενες άδειες και/ή εγκρίσεις που έχει εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσει συνάδουν με τους όρους της Άδειας της ΡΑΕΚ.
  β. Εντός τριών μηνών, να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Σταθμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή - Gantt chart, στο οποίο θα φαίνεται το critical path.
  γ. Για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και μέχρι τη λήξη της στις 30/07/2023, θα πρέπει να υποβάλλει στα Γραφεία της ΡΑΕΚ ανά τρίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του χρονοδιαγράμματος Gantt chart που θα υποβάλει.
  δ. Συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου, των σχετικών με την Έκδοση Αδειών Κανονισμών και των όρων των Αδειών που κατέχει.
 3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Energy Ltd.