Αρ. Απόφασης: 119/2019
 
Ημερομηνία: 07 Μαίου 2019

Θέμα: Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων επί της Ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και των Τροποποιητικών Εκδόσεων 4.0.1 Και 4.0.2 στους Κανόνες Μεταφοράς Και Διανομής (ΚΜΔ) – Έκδοση 5.0.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών και ειδικά 
  • Των Άρθρων 73, 74 και 75,
  • Του Άρθρου 76 όπου αναφέρεται ότι «καμία από τις προτεινόμενες από το ΔΣΜΚ τροποποιήσεις στους ΚΜΔ δεν τίθεται σε ισχύ, προτού εγκριθεί και δημοσιευθεί από τη ΡΑΕΚ»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017 - ΚΔΠ 34/2017 «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» όπου προνοείται η τροποποίηση των ΚΜΔ για την εναρμόνιση τους με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ),
 • Τη σύγκλιση στις 6 Νοεμβρίου 2018 της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΜΔ (ΣΕ ΚΜΔ) με επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Δ33/1010.1.2/182234, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018,
 • Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (τα οποία αποστάλθηκαν μαζί με την ημερήσια διάταξη της Συνεδρίας της ΣΕ ΚΜΔ στα Μέλη της ΣΕ ΚΜΔ με επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Δ321/1010.1.2/182511, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018) που διεξήγαγε ο ΔΣΜΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, στα πλαίσια αναθεώρησης της υφιστάμενης ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και τροποποιητικών Εκδόσεων 4.0.1 και 4.0.2 των ΚΜΔ, που διήρκησε από τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 19 Οκτωβρίου 2019 (Διαβούλευση Αρ. 1/2018), όπου κλήθηκε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλει σχόλια ή/και εισηγήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ,
 • Τη συνεδρία της ΣΕ ΚΜΔ με Αρ. Μ/01/2018 που έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2018, κατά την οποία κατατέθηκαν από τα Μέλη της ΣΕ ΚΜΔ απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων,
 • Την παρουσίαση από τους Συμβούλους του ΔΣΜΚ Exergia, των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των ΚΜΔ κατά τη συνεδρία της ΣΕ ΚΜΔ, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη,
 • Το Τελικό Πρακτικό της συνεδρίας της ΣΕ ΚΜΔ καθώς και τα σχόλια που έχουν ληφθεί στη Διαβούλευση / Συνεδρία και οι αντίστοιχες θέσεις του ΔΣΜΚ, τα οποία στάλθηκαν από τον ΔΣΜΚ με την επιστολή του με στοιχεία Δ33/1010.1.2/182857, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2018,
 • Την Τελική Πρόταση του ΔΣΜΚ για τροποποίηση των ΚΜΔ Έκδοση 5.0.0, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του με στοιχεία Δ33/1010.1.2/182904, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, 
 • Την εισήγηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ που υποβλήθηκε μέσω Εσωτερικού Σημειώματος, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019,
 • Τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΔΣΜΚ μεταξύ του Γραφείου της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ, στις 25 Φεβρουαρίου 2019, για συζήτηση και περαιτέρω επεξηγήσεων επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, 
 • Την εισήγηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ που υποβλήθηκε μέσω Εσωτερικού Σημειώματος, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019,
 • Την υποβολή αναθεωρημένης Τελικής Πρότασης του ΔΣΜΚ για τροποποίηση των ΚΜΔ Έκδοση 5.0.0, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ22/1010.1.7/190992, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της ΡΑΕΚ,
 • Το γεγονός ότι κατά την υποβολή από τον ΔΣΜΚ της Τελικής Πρότασης για τροποποίηση των ΚΜΔ Έκδοση 5.0.0 στις 6 Δεκεμβρίου 2018 οι εγκεκριμένοι ΚΑΗ ήταν η έκδοση 2.0.0,
 • Το γεγονός ότι κατά την υποβολή από τον ΔΣΜΚ της αναθεωρημένης Τελικής Πρότασης για τροποποίηση των ΚΜΔ Έκδοση 5.0.0 στις 24 Απριλίου 2019 οι εγκεκριμένοι ΚΑΗ ήταν η έκδοση 2.0.1 (τροποποιήθηκαν στην έκδοση 2.0.1 με την απόφαση της ΡΑΕΚ 1/2019 ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019), 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση της πρότασης του ΔΣΜΚ για τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 5.0.0, η οποία αφορά τροποποιητική έκδοση της εγκεκριμένης ενοποιημένης Έκδοσης 4.0.0 και των εγκεκριμένων τροποποιητικών Εκδόσεων 4.0.1 και 4.0.2.  
 2. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ να υποβάλει, μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης των ΚΜΔ 5.0.0 με τους ΚΑΗ 2.0.1.
 3. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ, η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο με απόφαση της την ημερομηνία δημοσίευσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 5.0.0 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.122(Ι)/2003) καθώς οι ΚΜΔ Έκδοση 5.0.0 δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ πριν την δημοσίευση των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 4. Συνάμα, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 5.0.0 να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και να αναγράφει σε περίοπτο μέρος επί των ΚΔΜ ότι αυτοί «έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ και θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση τους από τη ΡΑΕΚ».
 5. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 6. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για πληροφόρηση και ενέργειες.