Αρ. Απόφασης: 118/2020

Ημερομηνία: 10/04/2020


ΘέμαΑίτημα της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ ΄αριθμόν Ν.419(Α)/Κ41-2010 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού πάρκου, εγκατεστημένης ισχύος 12MW, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd δείχνουν την πρόθεση της για υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ41-2010 Άδειας Κατασκευής και την λειτουργία του στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ41-2010 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού αιολικού πάρκου, της εταιρείας Karousos High Green Energy Ltd, εγκατεστημένης ισχύος 12MW, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου μέχρι τις 31/12/2024.
  2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Karousos High Green Energy Ltd.