Αρ. Απόφασης: 112/2021
 
Ημερομηνία: 02/04/2021
 

Θέμα: Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής της εταιρείας M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490), ηλιοθερμικού τύπου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 65MW
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ, από την δημοσίευση του γεγονότος ότι η αίτηση είναι πλήρης, έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οτιδήποτε, και αφού εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο έργο, εκ πρώτης όψεως:
  • αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου καθότι σύμφωνα με την τεχνοοικονομική μελέτη ο σταθμός δύναται να ακολουθήσει εντολές κατανομής σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και
  • είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου,
στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490), ηλιοθερμικού τύπου, με 6.500 μηχανές Stirling, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 65MW και συνολικής αποθηκευτικής ενέργειας 2.600ΜWhth/1.000MWhe στο Φ/Σχ. 39/23, τεμάχιο 652 και στο Φ/Σχ. 39/30, τεμάχιο 251 στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Λευκωσίας και στο Φ/Σχ. 39/31, τεμάχια 128 και 248 και στο Φ/Σχ. 39/32, τεμάχιο 182 στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490)  όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.