Αρ. Απόφασης: 112/2020
 
Ημερομηνία: 31/03/2020
 
Θέμα: Αναθεωρημένα Σχέδια Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Ετος 2020

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 22/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.07.02/334-20, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020.
 • Η επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, με την οποία υποβλήθηκαν τα αναθεωρημένα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το έτος 2020 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ,
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 31 και 32,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 34/2020, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020, με την οποία εγκρίθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2020 και δόθηκαν οδηγίες στη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού,
 • Το γεγονός ότι η βασική τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ είναι μια σταθερή τιμή για όλες τις περιόδους του έτους, και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ σε εξαμηνιαία βάση,
 • Το γεγονός ότι στα Σχέδια Διατιμήσεων της ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2020 η βασική τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ παρουσιάζεται στις διατιμήσεις STOD (με κώδικα 30, 40, 50) ως διαφορετική τιμή ανά περίοδο και στις υπόλοιπες διατιμήσεις ως μια τιμή η οποία δεν συνάδει με την εγκεκριμένη βασική τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ,
 • Το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση, παρόλο που έγινε δεκτή από τη ΡΑΕΚ για σκοπούς ενδιάμεσων υπολογισμών για την μετακύλιση του βασικού κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ προς τους τελικούς καταναλωτές από την ΑΗΚ Προμήθεια, προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές,
 • Το γεγονός ότι κατά την έναρξη της Ρυθμιστικής Περιόδου 2017-2021 το βασικό κόστος αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ για το έτος 2020 που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την ΡΑΕΚ, βάσει του Μοντέλου Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ είναι €46,236,097, για εκτιμώμενη παραγωγή ΑΠΕ 736,246 MWh, δηλαδή, βασικό κόστος αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ ανά μονάδα €σ 6.28/kWh (δηλαδή το κόστος αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ με βασική τιμή καυσίμου στα 300€/ΜΤ).
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι τα αναθεωρημένα Σχέδια Διατιμήσεων για το έτος 2020 που υποβλήθηκαν από τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, συνάδουν τις οδηγίες που είχαν δοθεί από τη ΡΑΕΚ με την επιστολή της Αρ. Φακ. 04.07.02/334-20 ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα αναθεωρημένα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2020, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020.
 2. Να δώσουν οδηγίες στη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.