Αρ. Απόφασης: 112/2018
 
Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2018
 
Θέμα: Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Μηνιαίας Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1490/2016 ημερομηνίας 10 Μαϊου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αγοράς θερμοκηπιακών αερίων και ανάκτησης του σχετικού κόστους μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής καυσίμου με ισχύ για το έτος 2016.
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.01.03.01/466-18 ημερομηνίας 2 Απριλίου 2018 με την οποία ζητήθηκε όπως η ΑΗΚ υποβάλει στη ΡΑΕΚ εκ νέου τη «Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων» για έγκριση.  
  • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΟΛ1/AC/146 ημερομηνίας 2 Μαΐου 2018 με την οποία υποβλήθηκε η «Ενοποιημένη Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων» για έγκριση από τη ΡΑΕΚ.
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
    
  1. Να εγκρίνουν την «Ενοποιημένη Διαδικασία Αγοράς Θερμοκηπιακών Αερίων και Ανάκτησης του Σχετικού Κόστους μέσω της Αναπροσαρμογής Τιμής Καυσίμων» όπως αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 
  2. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.