Αρ. Απόφασης: 103/2020
 
Ημερομηνία: 19/03/2020
 
Θέμα: Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν την πιο κάτω Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας:
    1. Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία C. Athinodorou Trading Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3ΜWp, στο Φ/Σχ. 52/61-0, τεμάχιο 969, στο Πισσούρι, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η  Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.