Αρ. Απόφασης: 10/2022

Ημερομηνία: 18/01/2022

Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 2,5MWp

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 27 Ltd (ΗΕ 374362), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. 31/60, τεμάχιο 215 στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.