Αρ. Απόφασης: 1/2022

Ημερομηνία: 05/01/2022

Θέμα: 
Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το ετος 2022
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022 υπ’ αριθμόν 1/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 με θέμα Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020» ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2021, Αρ. Εισερχ. 3067/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.08.01/1141-21 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020» ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με Αρ. Φακ. ΔΟ/602.8/212553 με θέμα «Αποστολή στην ΡΑΕΚ ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ΔΣΜΚ για το 2021» ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2021, Αρ. Εισερχ. 3185/2021,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137-Α1272564 με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2021, Αρ. Εισερχ. 3247/21,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1374-21 με θέμα «Πρόχειροι Μη Ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020» ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020», ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 3688/21,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1424-21 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020» ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2021,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/610.1.18/213695 ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Διαφαινόμενο πρόβλημα κερδοφορίας και ρευστότητας του ΔΣΜΚ για τα έτη 2022-2024», Αρ. Εισερχ. 4830/21,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 898/2021 ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΔΣΜΚ και Διατίμηση Δ-ΔΣΜ για το έτος 2022»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση Αρ. 15/2021 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021» ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, 
 • Την Απόφαση Αρ. 178/2021 «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων και Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022», με την οποία τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των διατιμήσεων για το 2022 από κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα προς τη ΡΑΕΚ με στόχο την έγκριση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και σχεδίων διατιμήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα την επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020», ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2021 ο έλεγχος τόσο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΗΚ όσο και των Χωριστών λογαριασμών για το έτος 2020 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και παρατηρείται καθυστέρηση,
 • Το γεγονός ότι μέχρι και την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ οι τελικοί  υπογραμμένοι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ για το έτος 2020,
 • Το γεγονός ότι η υποβολή των ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών του έτους 2020, είναι απαραίτητη για τον έλεγχο από τη ΡΑΕΚ των απολογιστικών αναπροσαρμογών του έτους 2020 και επομένως για την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων του έτους 2022, όπως έχει αναφερθεί και στην επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1424-21 με θέμα «Υποβολή Ελεγμένων Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2020» ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Το αίτημα του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για να ληφθεί υπόψη ο προκαταρκτικός Προϋπολογισμός του έτους 2022 ως τα Επιτρεπόμενα Έσοδα του 2022 και για την αύξηση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ για την ομαλή λειτουργία του ΔΣΜΚ, όπως αυτό αναλύεται στην επιστολή με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/610.1.18/213695 ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Διαφαινόμενο πρόβλημα κερδοφορίας και ρευστότητας του ΔΣΜΚ για τα έτη 2022-2024», Αρ. Εισερχ. 4830/21,
 • Το γεγονός ότι τα αιτήματα για τις δαπάνες για Αποδοχές Προσωπικού και οι Δαπάνες Λειτουργίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2022 σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2021, και δεν αναμένεται εύλογα ότι οι αυξημένες δαπάνες θα υλοποιηθούν πλήρως,
 • Το γεγονός ότι κατά το έτος 2018, ο ΔΣΜΚ παρουσίασε πλεόνασμα ύψους €1,395,980 στις οικονομικές καταστάσεις το οποίο βάσει της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», θα έπρεπε να είχε επιστραφεί κατά το έτος 2020. Η ΡΑΕΚ, κατά την έγκριση της Δ-ΔΣΜ για το έτος 2020 είχε λάβει υπόψη ότι θα έπρεπε να προκύψει ζημιά για να καλυφθεί και να επιστραφεί στους καταναλωτές το πραγματικό κέρδος του 2018 μέσω της μείωσης της Δ-ΔΣΜ. Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, ο ΔΣΜΚ έχει υποστεί έλλειμμα  εργασιών €113,000 περίπου. Επομένως, το κέρδος του έτους 2018 δεν έχει επιστραφεί πλήρως στους καταναλωτές μέσω της Δ-ΔΣΜ το 2020.
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Aφού δεν έχουν υποβληθεί οι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί από την ΑΗΚ, δεν μπορούν να εγκριθούν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και επομένως ούτε οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις για το έτος 2022 για την ΑΗΚ
 • Δεν αναμένεται εύλογα να υλοποιηθούν πλήρως οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί στο αίτημα για Επιτρεπόμενα Έσοδα του ΔΣΜΚ για το 2022,
 • Δεν έχει επιστραφεί πλήρως στους καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω της Δ-ΔΣΜ το πλεόνασμα του ΔΣΜΚ για το έτος 2018,
στη βάση των διαμειφθέντων:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Για το έτος 2022 θα παραμείνουν σε ισχύ οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις Δ-ΧΣ, Δ-ΕΥ, Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ, Δ-ΜΕΤ, Δ-Χ και Δ-ΕΛ του 2021 που είχαν εγκριθεί με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 15/2021 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021».
 2. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για τη διατίμηση ανάκτησης δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το 2022, στα €7,009,800 που περιλαμβάνουν λειτουργικές δαπάνες μόνο, με τις εξής τροποποιήσεις σε σχέση με το αίτημα του ΔΣΜΚ: 
 • Έγκριση του κόστους προσωπικού στα ίδια επίπεδα με το 2021 ύψους €3,985,000 αφού δεν αναμένεται ότι θα πληρωθούν εντός του 2022 όλες οι νέες θέσεις που έχουν περιληφθεί.
 • Έγκριση του κόστους για Αμοιβές Τρίτων στα ίδια επίπεδα με το 2021, €873,000. 
 • Μείωση του κονδυλίου για Έξοδα Ταξιδιών και Παραστάσεων κατά 50%, στα €54,127 αφού λόγω της πανδημίας δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πλήρως. 
 • Μείωση των υπόλοιπων λειτουργικών δαπανών κατά 20% με εξαίρεση του άρθρου 271 Τέλη προς κρατικούς οργανισμούς και του άρθρου 274 Δαπάνες εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 1. Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το 2022, στα 0,11€σ/kWh, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2022 αναμένεται να καταλήξει στην επιστροφή στους καταναλωτές του πλεονάσματος του έτους 2018.
 2. Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2022 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ πιο πάνω. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ Προμήθεια να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
 • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2022, και
 • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2022 και μετέπειτα.
 1. Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί όταν και εφόσον υποβληθούν και εξεταστούν από τη ΡΑΕΚ οι ελεγμένοι Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ του έτους 2020 και όλα τα σχετικά στοιχεία για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις της ΑΗΚ του έτους 2022.
 2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.