Αρ. Απόφασης: 1/2020
 
Ημερομηνία: 3 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122(Ι)/2003),
 • Τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2018, παράγραφος 8.11, σύμφωνα με την οποία η διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) θα προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους διατίμησης σύμφωνα με ένα υπολογισμό προσαρμογής της τιμής των καυσίμων.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, με θέμα «Έγκριση των νέων διατιμήσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021», στην οποία προνοείται ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής της ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας,  
 • Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ3/AC/137 με θέμα «Υπολογισμός Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμων καταναλωτών και Τιμής για Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020», ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2019, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή Τάση 0.00023628
Μέση Τάση 0.00023291
Ψηλή Τάση 0.00023001
 
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
 
 1. Η ΒΡΔ Προμήθεια της ΑΗΚ να εφαρμόσει τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ:
  1. για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2020, και
  2. για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετέπειτα.
 2. Η ΒΡΔ Παραγωγή της ΑΗΚ να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί αναφορικά με την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή των αναθεωρημένων συντελεστών.
 3. Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και οι βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ να υποβληθούν από τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ. 
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.