Αρ. Απόφασης: 091/2018
 
Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2018
 
Θέμα: Ειδική Οικιακή Διατίμηση για Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών – Τέλος Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας («ΥΔΩ»)

 
Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.18(Ι)/2017,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015,
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2016 για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1/12/2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κ.Δ.Π. 286/2016 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016,
 • Την Απόφαση Αρ. 1479/2016 ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και τον τρόπο υπολογισμού την ανάκτησης των πραγματικών εξόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018, με την οποία κατέθεσε εισήγηση για αναθεώρηση της χρέωσης ΥΔΩ από €0,00065 σε €0,00083 τη μονάδα (kWh),
 • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με την αναθεώρηση του τέλους ΥΔΩ, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΔΣ) στα €0,00083/kWh. 
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΔΣ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών:
  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος Μαΐου 2018, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων θα γίνεται από την 1η Μαΐου 2018 και μετέπειτα.
 3. Να επαναλάβουν τη θέση και να εκφράσουν την ανησυχία της ΡΑΕΚ ότι με την εισαγωγή περισσότερων δικαιούχων στην ειδική οικιακή διατίμηση, το τέλος ΥΔΩ το οποίο χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού θα αυξάνεται. 
 4. Η Απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ για τις ενέργειες της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.