Αρ. Απόφασης: 086/2023

Ημερομηνία: 17/03/2023

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το Έτος 2023


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 20/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3636/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1320-22, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2022 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 3729/2022,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/245, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2022, με θέμα «Αποζημιώσεις για το έτος 2021 λόγω επηρεασμού της αγοραίας αξίας τεμαχίων γης πάνω από τα οποία διέρχονται Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 132KV», Αρ. Εισερχ. 3938/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 4575/2022,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Μεταφορά, υπ’ Αρ. 60/2022, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 768/2022, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5602/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένα Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς», Αρ. Εισερχ. 5614/2022,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/2078-22, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου  2022 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5949/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΒΡΔ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 6342/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/62-23, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2023 προς τη Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 86/2023, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 110/2023, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές του έτους 2021, στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του 2023»,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΣ28/210.4/230466, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Συνάντηση ΔΣΜΚ και ΒΡΔ Μεταφοράς (ΑΗΚ) σχετικά με την έγκαιρη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) καθώς και άλλων έργων», Αρ. Εισερχ. 842/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 136/2023, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Μεταφοράς για τα έτη 2023-2027», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 160/2023, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023 Αναθεωρημένο»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 294/2021, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα «Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 115/2022, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022   με θέμα «Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031»,
 • Τη Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 361/2022, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 384/2022, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2022 – 2031»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 427/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2021 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 70/2023, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023   με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2023», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Στη βάση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των αιτημάτων της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για κάθε ένα έτος της περιόδου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση και επεξηγήσεις, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022».
 • Η ΡΑΕΚ ζήτησε την υποβολή συνοδευτικής Έκθεσης και επεξήγηση των σχετικών υπολογισμών των Επιτρεπόμενων Εσόδων που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά στις 29 Ιουλίου 2022, με σχετική επιστολή της, την 1 Αυγούστου 2022, για την οποία δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Η ΑΗΚ Μεταφορά απέστειλε στις 02 Δεκεμβρίου 2022 τις απαιτούμενες διευκρινήσεις και υποστηρικτικά στοιχεία προς τη ΡΑΕΚ μετά από σχετική επιστολή της ΡΑΕΚ στις 22 Νοεμβρίου 2022. Ακολούθησε περεταίρω ανταλλαγή ερωτημάτων εκ μέρους της ΡΑΕΚ και επεξηγηματικών επιστολών από την ΑΗΚ Μεταφορά,
 • Δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021, το Σύνολο Εισηγήσεων Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ και να εγκριθεί προκαταρκτικά μέχρι την 30η Αυγούστου 2022 και ο έλεγχος και η έγκριση των υποβληθεισών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Συνεπεία των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υποβολή των αιτημάτων της ΑΗΚ Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα που οφείλει να εγκρίνει η ΡΑΕΚ, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έγκριση τους, καθώς αυτή επηρεάζει την υποβολή των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού εκ μέρους της ΑΗΚ, και
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 της ΑΗΚ Μεταφοράς είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων,:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Μεταφορά, για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023 έως 2027, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά στις 29 Ιουλίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις» εγκρίνεται ποσό ύψους €10.000 για όλα τα έτη της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023-2027, το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ και είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα έτη,
  2. Για το κονδύλι «Επιδιορθώσεις, συντήρηση και αναλώσιμα Λειτουργίας» τα συγκεκριμένα αιτήματα έχουν εγκριθεί με τις εξής αλλαγές:
   1. Εγκρίνεται η προτεινόμενη δαπάνη που σχετίζεται με τα υπάρχοντα συμβόλαια για τη συντήρηση όλων των υποσταθμών Μεταφοράς Παγκύπρια στο σύνολο των €4.131.761  για τα έτη 2023-2024. Καθώς η εν λόγω δαπάνη κατηγοριοποιείται ως ελέγξιμη, τα πραγματικά κόστη των προηγούμενων ετών 2021-2022 δεν επιτρέπεται να ανακτηθούν μέσω των Επιτρεπόμενων Εσόδων της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023-2027, είτε μέσω των απολογιστικών αναπροσαρμογών είτε μέσω των Επιτρεπόμενων Εσόδων πέραν του έτους 2024.
  3. Η λειτουργική δαπάνη «Αποζημίωση προσφυγών αγωγών και απαιτήσεων»  θα τύχει της ίδιας μεταχείρισης όπως η σχετική κεφαλαιουχική δαπάνη ως περιγράφεται και στην Απόφαση Αρ. 156/2022, δηλαδή δεν εγκρίνεται για συμπερίληψη στα Επιτρεπόμενα Έσοδα σε προϋπολογιστική βάση. Η ΑΗΚ Μεταφορά μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του πραγματικού κόστους στις απολογιστικές αναπροσαρμογές της ΑΗΚ Μεταφοράς όταν και εφόσον προκύψει.
  4. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2023 όπως αυτές έχουν υποβληθεί,
  5. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2023, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   1. Σχετικά με τα έργα που αναφέρονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, να υποβληθούν εκ νέου για έγκριση τα έργα τα οποία θεωρεί η ΑΗΚ Μεταφορά, ότι εύλογα θα ολοκληρωθούν και επομένως θα κεφαλαιοποιηθούν σίγουρα εντός του έτους 2023,
   2. Η ΑΗΚ Μεταφορά, σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, που αναμένονται να ολοκληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   3. Οι προσθήκες και οι αντίστοιχες αποσβέσεις για την Πληροφορική και τις Οικονομικές Υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται ως κατανομή από τις Κοινές Υπηρεσίες να αντικατοπτρίζουν τα αναθεωρημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Επιτελική Ομάδα Οικονομικών, με επιστολή τους ΟΠ/AC/137, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023.
   4. Για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023-2027, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Μεταφοράς παραμένει στο 4,6% ως η εισήγηση της ΑΗΚ Μεταφοράς.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2021 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Μεταφορά με επιστολή της, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2023», αρ. εισερχ. 4575/2022,) υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Να χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία, όπως δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2018-2021 και συνεπώς να αναθεωρηθεί ο υπολογισμός της Απολογιστικής Αναπροσαρμογής Adj_ΔCPIt.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Μεταφορά όπως αποστείλει στο Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) τα επιτρεπόμενα έσοδα για το έτος 2023 λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω, για τον υπολογισμό της διατίμησης χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση για το έτος 2023.
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Μεταφορά να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.