Αρ. Απόφασης: 085/2023

Ημερομηνία: 17/03/2023

Θέμα: Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το Έτος 2023


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 20/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.2/326.8/24-2022, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο με την Εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021», Αρ. Εισερχ. 2946/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.2/326.8/8.6-2022, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο», Αρ. Εισερχ. 3064/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ.02/327.4/17-2022, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων 2023», Αρ. Εισερχ. 3479/2022,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΣ2/604.1.1/222555, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο», Αρ. Εισερχ. 3530/2022,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Παραγωγή, υπ’ Αρ. 46/2022, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1281-22, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2022 προς ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για Νέα Ρυθμιστική Περίοδο»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ/326.8/27-2022, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023», Αρ. Εισερχ. 3708/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ/326.8/27.1-2022, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023», Αρ. Εισερχ. 3743/2022,
 • Τα πρακτικά συνάντησης της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ Παραγωγή, υπ’ Αρ. 59/2022, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα «Υπολογισμός Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το 2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1725-22, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022 προς ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής Έτους 2023»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/27.2-2022, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023 στη βάση της ΡΑ 02/2015», Αρ. Εισερχ. 5488/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «5490: Ηλεκτρονική Μορφή_ Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023 στη βάση της ΡΑ 02/2015», Αρ. Εισερχ. 5490/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/27.3-2022, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων έτους 2023 και Απολογιστική Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων του Έτους 2021», Αρ. Εισερχ. 6258/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Fixed Assets New with reallocation of all Assets Scenario 1 GEN V3 ΕΕ 7.11.2022», Αρ. Εισερχ. 50/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «V3_2021 – ΡΑΕΚ Κατάσταση Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων.», Αρ. Εισερχ. 55/2023,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/48-2023, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2023 προς ΑΗΚ Παραγωγή με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2023»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ/326.8/7-2023, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2023», Αρ. Εισερχ. 416/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επείγον απάντηση_ΕΕ2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 596/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτελικής Ομάδας Οικονομικών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επείγον απάντηση_2_ΕΕ2023 ΒΡΔ Παραγωγής», Αρ. Εισερχ. 601/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 86/2023, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 110/2023, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές του έτους 2021, στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 137/2023, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2023»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 160/2023, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023, με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού 2023 Αναθεωρημένο», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 189/2023, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 294/2021, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα «Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 155/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγή για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 361/2022, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2021»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 427/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Έγκριση Αποδόσεων δραστηριοτήτων ΑΗΚ για το έτος 2021 με βάση τους Ελεγμένους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2021», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ.70/2023, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023   με θέμα «Κλείδες Επιμερισμού ΑΗΚ για το Οικονομικό Έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ ζήτησε την υποβολή των Επιτρεπόμενων Εσόδων στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 στις 30 Σεπτέμβριου 2022 και τα οποία προωθήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή στις 08 και 09 Νοεμβρίου 2022,
 • Δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015, το Σύνολο Εισηγήσεων Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ και να εγκριθεί προκαταρκτικά μέχρι την 30η Αυγούστου 2022 και ο έλεγχος και η έγκριση των υποβληθεισών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2022, και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Συνεπεία των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υποβολή των αιτημάτων της ΑΗΚ Παραγωγής για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα που οφείλει να εγκρίνει η ΡΑΕΚ, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έγκριση τους, καθώς αυτή επηρεάζει την υποβολή των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού εκ μέρους της ΑΗΚ, και
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 της ΑΗΚ Παραγωγής είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων,:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην ΑΗΚ Παραγωγή για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το έτος 2023, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή στις 08 και 09 Νοεμβρίου 2022, καθώς και την αναθεωρημένη υποβολή της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων, που υποβλήθηκε από την ΑΗΚ Παραγωγή στις 9 Ιανουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Για το κονδύλι «Δημόσιες σχέσεις – Διαφημίσεις» από το αίτημα των €20.000 εγκρίνεται ποσό ύψους €10.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενα έτη,
  2. Για το κονδύλι «Επιδιορθώσεις, συντήρηση και αναλώσιμα Λειτουργίας» τα συγκεκριμένα αιτήματα έχουν εγκριθεί ως εξής:
   1. Από το αίτημα των €10.000.000 σχετικά με το κόστος της αποκατάστασης ζημιάς στον Αεροσυμπιεστή GT41 εγκρίνεται ποσό ύψους €4.372.000 το οποίο θεωρείται εύλογο από τη ΡΑΕΚ καθώς υπάρχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια,
   2. Το αίτημα ύψους €700.000 για τις υπηρεσίες επιδιορθώσεων  και συντηρήσεων του ΗΣ Δεκέλειας δεν εγκρίνεται καθώς μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ Παραγωγή, δεν έχει ετοιμαστεί συμβόλαιο,
   3. Η εκτιμώμενη αύξηση στο κόστος Ουρίας ύψους €8.041.000, να περιοριστεί σε ποσοστό είκοσι πέντε της εκατό (25%, ύψους €2.010.250) λόγω μη χρήσης των μονάδων Απονίτρωσης 1 και 2 του Η/Π Σταθμού Βασιλικού,
  3. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2023 όπως αυτές έχουν υποβληθεί,
  4. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2023, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   1. Η κεφαλαιουχική δαπάνη για το Σύστημα Απονίτρωσης Καυσαερίων, αξίας €14.700.000 δεν εγκρίνεται αφού εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2023. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   2. Η κεφαλαιουχική δαπάνη για την Αναβάθμιση Συστήματος Λειτουργίας Αεριοστροβίλων 41-52 -NG ,GE HMI + Cyber security - migration, αξίας €4.500.000 δεν εγκρίνεται αφού βάση της πληροφόρησης που δόθηκε από την ΑΗΚ Παραγωγή, εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο δεν θα εκπληρωθεί εντός του 2023. Όταν και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, τότε η ΑΗΚ Παραγωγή μπορεί να αιτηθεί την συμπερίληψη του στα Επιτρεπόμενα Έσοδα,
   3. Από το συνολικό κόστος ΑΠΕ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα, ύψους €21.000.000, εγκρίνονται μόνο οι κεφαλαιουχικές προσθήκες για το 2023  σχετικά με τα ΦΒ Πάρκα Αχερά, ύψους €8.000.000 τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη,
   4. Οι προσθήκες και οι αντίστοιχες αποσβέσεις για την Πληροφορική και τις Οικονομικές Υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται ως κατανομή από τις Κοινές Υπηρεσίες να αντικατοπτρίζουν τα αναθεωρημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Επιτελική Ομάδα Οικονομικών, με επιστολή τους ΟΠ/AC/137, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2023.
   5. Η ΑΗΚ Παραγωγή, σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών που αναμένονται να εκπληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   6. Για το έτος 2023, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) της ΑΗΚ Παραγωγής παραμένει στο 4,6% ως η εισήγηση της ΑΗΚ Παραγωγής.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές για το έτος 2021 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.8/8,5-2022, ημερομηνίας 01 Ιουλίου 2022, (αρ. εισερχ. 3063/2022) και τα υποστηρικτικά στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνίας 04 Ιουλίου 2022 (αρ. εισερχ. 3083/2022), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Να χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία, όπως δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2018-2021 και συνεπώς να αναθεωρηθεί ο υπολογισμός της Απολογιστικής Αναπροσαρμογής Adj_ΔCPIt.
 3. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια, τη διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2023, λαμβάνοντας υπόψη τη διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ) που θα σταλεί από τον ΔΣΜΚ και τα σημεία 1 και 2 πιο πάνω για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ την πιο πάνω διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ), συνοδευόμενη από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 5. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Παραγωγή να υποβάλλει τα αιτήματα της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 6. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.