Αρ. Απόφασης: 084/2023

Ημερομηνία: 17/03/2023

Θέμα: 
Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΔΣΜΚ για το έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 20/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/223962, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 5177/2022,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/207-2023, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023 προς τον ΔΣΜΚ με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΔΣΜΚ για τα έτη 2023-2027»,
 • H επιστολή του ΔΣΜΚ, Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/230762, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 843/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 196/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Επιτρεπόμενα έσοδα ΔΣΜΚ για τα έτη 2023-2027».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 199/2023, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2023, με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027(Αναθεωρημένο)».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (ΚΔΠ 259/2018), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 1565/2016 ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της ΑΗΚ για Σκοπούς Υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021»,
 • Τη Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • Στη βάση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, Απόφαση ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, παράγραφος 4 αναφέρεται ότι «Για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2023-2027, η κάθε μια ρυθμιζόμενη δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει το σύνολο των αιτημάτων της για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για κάθε ένα έτος της περιόδου, με την κατάλληλη τεκμηρίωση και επεξηγήσεις, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022»,
 • Δυνάμει της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021, το Σύνολο Εισηγήσεων Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 θα έπρεπε να έχει εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ και να εγκριθεί προκαταρκτικά μέχρι την 30η  Αυγούστου 2022 και ο έλεγχος και η έγκριση των υποβληθεισών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2022, και
 • Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και άρα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (έτσι, οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για επενδύσεις από τις οποίες θα επωφεληθούν στο μέλλον ή από τις οποίες μπορεί να μην επωφεληθούν καν οι ίδιοι, αλλά νέοι πελάτες).
  • Η ΡΑΕΚ δύναται να διεξάγει τακτικούς ελέγχους του μητρώου Εργασιών υπό Εκτέλεση ώστε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των Εργασιών υπό Εκτέλεση με το εκάστοτε εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα 4 της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021.
 • Το γεγονός ότι τα αιτήματα για τις δαπάνες για Αποδοχές Προσωπικού και οι Δαπάνες Λειτουργίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2023 σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2022, και δεν αναμένεται εύλογα ότι οι αυξημένες δαπάνες θα υλοποιηθούν πλήρως, και
 • Το γεγονός ότι κατά το έτος 2018, ο ΔΣΜΚ παρουσίασε πλεόνασμα ύψους €1.395.980 στις οικονομικές καταστάσεις το οποίο βάσει της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», θα έπρεπε να είχε επιστραφεί κατά το έτος 2020. Η ΡΑΕΚ, κατά την έγκριση της Δ-ΔΣΜ για το έτος 2020 είχε λάβει υπόψη ότι θα έπρεπε να προκύψει ζημιά για να καλυφθεί και να επιστραφεί στους καταναλωτές το πραγματικό κέρδος του 2018 μέσω της μείωσης της Δ-ΔΣΜ. Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, ο ΔΣΜΚ έχει υποστεί έλλειμμα  εργασιών €113.000 περίπου. Επομένως, το κέρδος του έτους 2018 δεν έχει επιστραφεί πλήρως στους καταναλωτές μέσω της Δ-ΔΣΜ το 2020. Επιπλέον με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ΔΣΜΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αναμένεται πλεόνασμα, κέρδος εργασιών, ίσο με €185.290 και συνεπώς το ποσό των €1.395.980 δεν έχει επιστραφεί στους καταναλωτές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Συνεπεία των καθυστερήσεων που προέκυψαν στην υποβολή των αιτημάτων του ΔΣΜΚ για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα που οφείλει να εγκρίνει η ΡΑΕΚ, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έγκριση τους, καθώς αυτή επηρεάζει την υποβολή των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού εκ μέρους της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ, και
 • Ο τρόπος υπολογισμού των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2023 του ΔΣΜΚ είναι σύμφωνος με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα άρθρα 22 και 23, και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων,:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση στον ΔΣΜΚ, για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023 έως 2027, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ στις 21 Οκτωβρίου 2022 καθώς  και η αναθεωρημένη υποβολή τους στις 16 Φεβρουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφοροποιηθούν ως εξής:
  1. Το κονδύλι «Κόστος Προσωπικού» για το έτος 2023 να παραμείνει στα ίδια επίπεδα του 2022 με επιπρόσθετο το αναγκαίο ποσό που αφορά τις αναπροσαρμογές των μισθοδοτικών κλιμάκων και τιμάριθμο. του υφιστάμενου προσωπικού και το κόστος των δύο νέων θέσεων Διευθυντών για περίοδο έξι μηνών. Για τα έτη 2024-2027, ο ΔΣΜΚ μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα για αύξηση και έγκριση αναθεωρημένων ποσών για το κόστος προσωπικού του,
  2. Να παραμείνει το κονδύλι «Ενοίκια» για το έτος 2023 στα επίπεδα του 2022, δηλαδή ύψους €256.800 ενώ για τα έτη 2024-2027, ο ΔΣΜΚ μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα για αύξηση και έγκριση αναθεωρημένων ποσών εάν και εφόσον προχωρήσει η ενοικίαση επιπλέον χώρου,
  3. Να παραμείνει το κονδύλι για «Αμοιβές Τρίτων» για τα έτη 2023-2024 στα επίπεδα του 2022, δηλαδή ύψους €873.000 ενώ για τα έτη 2025-2027 εγκρίνονται τα αιτήματα του ΔΣΜΚ,
  4. Μείωση των υπόλοιπων λειτουργικών δαπανών κατά 20% με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τα Τέλη προς κρατικούς οργανισμούς και  εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού.
  5. Να εφαρμοστεί συντελεστής αποδοτικότητας 1,5% σε όλες τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες του 2023 όπως αυτές έχουν υποβληθεί,
  6. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 01/2021 και συγκεκριμένα του Παραρτήματος 1 «Αρχές Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ)», παράγραφος 2.5 «Εργασίες υπό εκτέλεση», σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες παρουσιάζονται ως προσθήκες και συμπεριλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για το έτος 2023, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   1. Σχετικά με το έργο Λογισμικό και Υλισμικό για τη Λειτουργία της Αγοράς, δεν εγκρίνεται η προσθήκη της απόσβεσης των €940.817 στη ΡΒΑΠ για όλα τα έτη 2023-2027,
   2. Ο ΔΣΜΚ σε χρονιαία βάση οφείλει να υποβάλλει στοιχεία των κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, που αναμένονται να εκπληρωθούν και να κεφαλαιοποιηθούν εντός του έτους υπό αναφορά, ώστε να εξεταστούν και να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η συμπερίληψη τους στις προσθήκες της ΡΒΑΠ για το έτος υπό αναφορά.
   3. Για την περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2023-2027, η επιτρεπόμενη απόδοση επί της μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) του ΔΣΜΚ θα ανέρχεται στο 1,75% ως η εισήγηση του ΔΣΜΚ.
  7. Δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 σχετικά με την επιστροφή στους καταναλωτές του πλεονάσματος του έτους 2018, ύψους €1.395.980, να επιστραφεί μέσω της Διατίμησης Δ-ΔΣΜ,
 2. Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Δ-ΔΣΜ), με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2023, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 1 πιο πάνω για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 3. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Παραγωγή τη διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ), με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2023, για σκοπούς ετοιμασίας της διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2023, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 5. Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ όπως κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ τις πιο πάνω διατιμήσεις Δ-ΧΣ, Δ-ΕΥ, Δ-ΔΣΜ, συνοδευόμενες από υποστηρικτικά στοιχεία, αναλύσεις και υπολογισμούς.
 6. Να δώσουν οδηγίες στον ΔΣΜΚ να υποβάλλει τα αιτήματα του για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις εμπρόθεσμα, με όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έγκριση τους.
 7. Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί όταν και εφόσον υποβληθούν και εξεταστούν από τη ΡΑΕΚ οι Ελεγμένοι Λογαριασμοί του ΔΣΜΚ για το έτος 2022 και όλα τα σχετικά στοιχεία για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του έτους 2023. 
 8. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.