Αρ. Απόφασης: 079/2024

Ημερομηνία: 06/03/2024

Θέμα: 
Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2024

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 06 Μαρτίου 2024 υπ’ αριθμόν 17/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 3228/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ.02/326.8/30-2023, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων Έτους 2024 στη βάση της ΡΑ 02/2015», Αρ. Εισερχ. 3719/2023,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΣ2/120.3/235237, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Υποβολή Δ-ΕΥ για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5091/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔΟ2.2/327.4/26-2023 ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Υποβολή Δ-ΕΥ για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5330/2023,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5420/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5581/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Απόφαση 410/2023 – Προκαταρτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5629/2023,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235719, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Μεταφοράς, με θέμα «Υποβολή Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2024», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 5798/2023,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235722, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Διατίμηση για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το 2024», Αρ. Εισερχ. 5801/2023,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235754, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ για το 2024», Αρ. Εισερχ. 5807/2023,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235719, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2023, προς τη Διεύθυνση ΑΗΚ Μεταφοράς, με θέμα «Υποβολή Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2024», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 5809/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Απόφαση 411/2023 Προκαταρτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5826/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Διανομής προς τον Διευθυντή ΒΡΔ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 5827/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔΟ2.2/326.8/46-2023 ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Αλλαγές στον Υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων, της Δ-Χ, των Συντελεστών Ρήτρας Καυσίμου και της Εσωτερικής Χρέωσης προς ΒΡΔ Προμήθειας λόγω της Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Ακρωτηρίου», Αρ. Εισερχ. 5830/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Μεταφοράς προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2024 - Διαβούλευση με ΒΡΔ Μεταφοράς», το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ Αρ. Εισερχ. 5889/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔΟ2.2/326.8/47-2023 ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Σύγκριση Εξαχθεισών Μονάδων Παραγωγής που Χρησιμοποιήθηκαν για τον Υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής σε Σχέση με τις Αντίστοιχες Εξαχθείσες Μονάδες Παραγωγής που Χρησιμοποιούνται για τον Καθορισμό της Δ-Χ», Αρ. Εισερχ. 5895/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΠΗΑ326.8/49-2023 ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5948/2023,
 • H επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ προς τον Διευθυντή ΒΡΔ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235870, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Διατιμήσεις για:  1.Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 2. Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 3. Ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ)», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 5951/2023,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Παραγωγής προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποστηρικτικά αρχεία για καθορισμό της Δ-Χ για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 5952/2023,
 • H επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/235871, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ για το 2024 », Αρ. Εισερχ. 5954/2023,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ/426 ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος  2024 », Αρ. Εισερχ. 19/2024,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Διανομής προς την ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. 105/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 35/2024, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2024»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 54/2024, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2024, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2024», και
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/179-24, ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2024, προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Διατιμήσεις για το έτος 2024»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ/426, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος  2024 », Αρ. Εισερχ. 493/2024, και
 • Η διαβαθμισμένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/241-2024, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, με θέμα «Διατιμήσεις για το έτος 2024», Αρ. Εισερχ. ΕΜ4/2024.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τους περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 έως 2020 (Ν. 158(Ι)/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 54 και 55,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 472/2004) και ειδικότερα τους Κανονισμούς 5, 6 και 7,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π.208/2015), ημερομηνίας  19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 134/2022, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 317/2023, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ για το Έτος 2023»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 399/2023, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 409/2023, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2024»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 410/2023, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2024»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 411/2023, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2024»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 412/2023, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2024», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 431/2023, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Έγκριση Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.10 για το Ημερολογιακό Έτος 2024».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι από τις προτεινόμενες προτάσεις διατιμήσεων που υπέβαλε η ΑΗΚ για το έτος 2024, προκύπτει αύξηση περίπου 5,11% στο τελικό τιμολόγιο χρέωσης του καταναλωτή από το έτος 2023. Εντούτοις, με τη διαβαθμισμένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/241-2024, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, κατατέθηκαν στη ΡΑΕΚ νέα στοιχεία που αφορούν το ύψος των διατιμήσεων.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές,
 • Μέριμνα και καθήκον της ΡΑΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών ηλεκτρισμού ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές, και
 • Τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη ΡΑΕΚ με την διαβαθμισμένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/241-2024, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, πέραν των προτάσεων διατιμήσεων που υπέβαλε η ΑΗΚ για το έτος 2024, εκ της σημαντικότητας τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη λόγω του θετικού αντικτύπου στο δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα στις τελικές τιμές του ηλεκτρισμού.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) καθώς και του Κανονισμού 6 της Κ.Δ.Π. 472/2004, αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να παραμείνουν για το έτος 2024 σε ισχύ οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις του έτους 2023.
 2. Να ανακαλέσουν τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 409/2023, 410/2023, 411/2023 και 412/2023.
 3. Για σκοπούς διαφάνειας να καλέσουν τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ να μελετήσουν το ενδεχόμενο αποχαρακτηρισμού και δημοσίευσης της διαβαθμισμένης επιστολής που αποστάλθηκε στη ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/241-2024, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, με θέμα «Διατιμήσεις για το έτος 2024».
 4. Τη γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης στην ΑΗΚ και τη δημοσίευσή της Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.