Αρ. Απόφασης: 078/2023

Ημερομηνία: 10/03/2023

Θέμα: 
Δυνατότητα Καταναλωτών Ηλεκτρισμού για Σύναψη Περισσότερων από μια Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2023 υπ’ αριθμόν 18/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2022 και Αρ. Αναφ. Δ/408.2.2/225038(Ε) με θέμα «Συνοπτική αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της εβδομάδας της Δεύτερης Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργίας (ΔΔΠΛ) της Αγοράς — Προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα», Αρ. Εισερχ. 6179/2022, και
 • Την ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Δοκιμαστική Περίοδος Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο» η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 116,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού» (ΚΔΠ 223/2017),
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2019 «περί Εκπόνησης εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030» (ΚΔΠ 204/2019), και
 • Τους εν ισχύ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.9, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 318/2022 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την επίλυση των εκκρεμοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με αποτέλεσμα την ανάγκη επέκτασης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής του πλαισίου της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Στη Μεταβατική Ρύθμιση δεν υποστηρίζεται το γενικό δικαίωμα των καταναλωτών υπό την ιδιότητά τους ως πελάτες να συνάπτουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα σημεία σύνδεσης και μέτρησης, όπως προνοείται στο άρθρο 116 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν:
 • Την ανάγκη συμπερίληψης, στο πλαίσιο  της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, της δυνατότητας εκπροσώπησης πελάτη από δύο προμηθευτές, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των καταναλωτών υπό την ιδιότητά τους ως πελάτες, να συνάπτουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 116(β) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να καλέσουν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου:
  1. να διερευνήσει τροποποιήσεις στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης πελάτη από δύο Προμηθευτές, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των καταναλωτών υπό την ιδιότητά τους ως πελάτες, να συνάπτουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα σημεία σύνδεσης και μέτρησης, ώστε στη περίπτωση που ένας ανεξάρτητος προμηθευτής δεν μπορεί να καλύψει όλη την κατανάλωση τότε ο καταναλωτής να μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο τις κατανάλωσης του από δεύτερο προμηθευτή.
  2. να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση Τελική Πρόταση Τροποποίησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού μέχρι την 31η Μαΐου 2023.
 2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.