Αρ. Απόφασης: 071/2023

Ημερομηνία: 10/03/2023

Θέμα: 
Καθορισμός Σύνθεσης Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Μαρτίου  2023 υπ’ αριθμόν 18/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εξέρχ. 299/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΔ/326, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ.1035/2023, με την οποία απέστειλε την εισήγησή του επί της προτεινόμενης σύνθεσης της Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής των Κανόνων Διανομής, ως ακολούθως:
  1. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
  2. Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)
  3. Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)
  4. ΑΗΚ Προμήθεια
  5. ΑΗΚ Παραγωγή
  6. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
  7. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
  8. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)
  9. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
  10. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  11. Συντεχνίες (ΕΠΟΠΑΗ-ΣΕΠΑΗΚ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΣΥΒΑΗΚ)
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 145/2023, ημερομηνίας 01 Μαρτίου 2023, με θέμα «Σύνθεση Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Διανομής».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 91.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Δυνάμει του άρθρου 91(2)(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), οποιαδήποτε επανεξέταση των Κανόνων Διανομής διενεργείται από τον ΔΣΔ σε διαβούλευση με άτυπη συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τον σκοπό τέτοιας επανεξέτασης, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕΚ,
 • Δυνάμει του άρθρου 91(2)(β) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), ο ΔΣΔ, αφού λάβει δεόντως υπόψη τις γραπτές ή προφορικές απόψεις των εκπροσώπων της εν λόγω συμβουλευτικής επιτροπής, αποφασίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν τον σκοπό τέτοιας επανεξέτασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Η συμπερίληψη στη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων που αναγράφονται στα σημεία 1 έως και 10 της επιστολής του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΔ/326, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2023, Αρ. Εισερχ. 1035/2023, κρίνεται εύλογη, καθότι αυτοί αποτελούν  εκπροσώπους κατόχων αδειών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τους Κανόνες Διανομής,
 • Τυχόν σχόλια ή/και ενστάσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των Κανόνων Διανομής από άλλους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβληθούν μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης ως προνοείται από το  άρθρο 91 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 91(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν μερικώς την εισήγηση του ΔΣΔ και να καθορίσουν τη σύνθεση της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 91 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) ως εξής: 
  1. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
  2. Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)
  3. Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)
  4. ΑΗΚ Προμήθεια
  5. ΑΗΚ Παραγωγή
  6. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
  7. Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
  8. Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)
  9. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
  10. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 2. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ, ως τον άμεσα ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση και για τις σχετικές του ενέργειες όπως προβλέπονται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021).