Αρ. Απόφασης: 058/2024
 
Ημερομηνία: 13/02/2024
 
Θέμα: Αίτημα της Εταιρείας Whitechamp Investments Ltd (ΗΕ 404980) για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ76-2021 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Whitechamp Investments Ltd (ΗΕ 404980) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ76-2021 Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp στην Τόχνη της επαρχία Λάρνακας για τροποποίηση της χωροθέτησης και την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 55/13, τεμάχιο 529 στην Τόχνη της επαρχία Λάρνακας.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Whitechamp Investments Ltd (ΗΕ 404980) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4)  και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.