Αρ. Απόφασης: 045/2024
 
Ημερομηνία: 06/02/2024
 
Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  1,77MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, σταθμός βιοαερίου, στην εταιρεία Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ (ΗΕ 6314), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, ο οποίος θα είναι πρόσθετο μέρος του Σταθμού 0,5ΜW που λειτουργεί με την Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας Ε78-2007, στο Φ/Σχ. 32/52Ε2, τεμάχιο 311 στην Ξυλοτύμβου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, σταθμός βιοαερίου, στην εταιρεία Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ (ΗΕ 6314), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, ο οποίος θα είναι πρόσθετο μέρος του Σταθμού 0,5ΜW που λειτουργεί με την Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας Ε80-2007,  στο Φ/Σχ. 60/37, τεμάχιο 74 στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΧΦ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,03MWp,  στο Φ/Σχ. 54/14, τεμάχιο 252 στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 58 Ltd (ΗΕ 388838), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,12MW και αποθηκευτική ισχύ 0,12MWh στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχιο 720 στον Άγιο Δημητριανό της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 58 Ltd (ΗΕ 388838), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,12MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,12MW και αποθηκευτική ισχύ 0,12MWh στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχιο 753 στον Άγιο Δημητριανό της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. ​Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.