Αρ. Απόφασης: 032/2024

Ημερομηνία: 23/01/2024

Θέμα: 
Αίτηση της εταιρείας A.T.I. Enviroindustrials Ltd (ΗΕ 161175) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5ΜW (3x1,5ΜW), με καύσιμο πετρέλαιο, στο Φ/Σχ.(49/32), τεμάχιο 123, στην περιοχή Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 και αφού έλαβαν, υπόψη τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία A.T.I. Enviroindustrials Ltd (ΗΕ 161175) Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,5ΜW (3x1,5ΜW), με καύσιμο πετρέλαιο, στο Φ/Σχ.(49/32), τεμάχιο 123, στην περιοχή Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η Άδεια στον δικαιούχο να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.