Αρ. Απόφασης: 030/2024

Ημερομηνία: 19/01/2024

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 1,07MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,4MWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 270 και 271 στο Πάνω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας, της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,67MWp, στο Φ/Σχ. 29/11, τεμάχια 95, 98 και 120, στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  3. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στους αδειούχους, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.