Αρ. Απόφασης: 029/2021
 
Ημερομηνία: 26/01/2021
 
Θέμα: 5 Εξαιρέσεις από Άδεια 12,32MW


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 40 Ltd (HE 375834), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,6MWp, στο Φ/Σχ. 39/43, τεμάχιο 240, στον Λυθροδόντα της επαρχία Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 60 Ltd (HE 388845), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,07MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-378, τμήμα 5, τεμάχια 140 και 142, στο Αυγόρου της επαρχία Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ (ΗΕ 310401), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 346 και 348, στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ (ΗΕ 310401), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 337, 338 και 339, στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Α. Κεράσι (Φωτοβολταϊκά) Λτδ (ΗΕ 310401), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/63, τεμάχια 367, 368, 369 και 498, στην Μηλιά της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 1. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.