Αρ. Απόφασης: 017/2018

Ημερομηνία: 23/01/2018

Θέμα: Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια: 
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία  LGEG PV Tech Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1ΜWp, στο Φ/ΣΧ.  (31/25W2), τμήμα 8, τεμάχιο 260, στην περιοχή Γερίου, της επαρχίας Λευκωσίας  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  • Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία  Τ.Τ.8. Plastics Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/ΣΧ.  (28/39),  τεμάχια 361 και 362, στην κοινότητα Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας,  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.