Αρ. Απόφασης: 012/2021
 
Ημερομηνία: 08/01/2021
 
Θέμα: Έγκριση Μεθοδολογίας Υπολογισμού και Τιμών των Μηνιαίων Συντελεστών Μονάδων Παραγωγής (CFg) της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Ημερολογιακό Έτος 2021


Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021 υπ’ αριθμόν 2/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ12/1021/203025, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Εισερχ. 4613/2020, με την οποία υπέβαλε για έγκριση στη ΡΑΕΚ Αναθεωρημένη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των Μονάδων Παραγωγής καθώς και τις τιμές τις εν λόγω παραμέτρου,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ. 04.10.01.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.3 των ΚΜΡ και στην έκδοση των ΚΜΡ Έκδοση 1.4.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 423/2020 με την οποία απορρίφθηκαν οι υποβληθέντες Μηνιαίοι Συντελεστές Φορτίου των Μονάδων Παραγωγής.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των μηνιαίων συντελεστών φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) για το έτος 2021 ως εξής:
Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
1   84%
2   70%
3   67%
4   60%
5   72%
6   85%
7   100%
8   100%
9   92%
10   75%
11   65%
12   75%
Ετήσιος   80%
 1. Την έγκριση της αναθεωρημένης Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μηνιαίων Συντελεστών Φορτίου των Μονάδων Παραγωγής (CFg) η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα I, με τις αλλαγές σε σχέση με την υποβληθείσα από τον ΔΣΜΚ μεθοδολογία που αναφέρονται στο Παράρτημα II.
 2. Την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του τις παραμέτρους και μεθοδολογίες οι οποίες εγκρίνονται στα σημεία 1 και 2 της εν λόγω απόφασης.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.