Αρ. Απόφασης: 006/2024

Ημερομηνία: 05/01/2024

Θέμα:
 9 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  5,57MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Χ.A., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 39/28, τεμάχιο 352 στον Λυθροδόντα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Rangy Trading Ltd (ΗΕ 16490), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,27MWp,  στο Φ/Σχ. 39/48, τεμάχια 255,528, 529 στην Σιά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Σ.Π, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 35/17, τεμάχιο 264 στην Δρούσεια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solarity Ltd (ΗΕ 438709), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp,  στο Φ/Σχ. 29/32W2, τεμάχιο 168 στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του Φωτοβολταϊκού σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν E2810-2020 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας, στο Φ/Σχ. 2-279-382, 2-280-382, 2-280-381, τεμάχια 157, 198, 199, 201, 202, 203, 211, 212, 218, 219, 220 στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, στην εταιρεία L & T Solar Ltd (ΗΕ 310893) με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1MW και αποθηκευτική ισχύ 2MWh το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του Φωτοβολταϊκού σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν E2811-2020 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας, στο Φ/Σχ. 2-278-381, τεμάχιο 85 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, στην εταιρεία L & T Res Systems Ltd (ΗΕ 310076), με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για εγκατάσταση σύστηματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4MWh το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του Φωτοβολταϊκού σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν E2727-2020 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας, στο Φ/Σχ. 31/49W1, τεμάχιο 516 στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας, στην εταιρεία L & T Energia Ltd (ΗΕ 310080), με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για χορήγηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 4MW και αποθηκευτική ισχύ 18MWh, το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του Φωτοβολταϊκού σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν E2983-2021 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας στο Φ/Σχ. 52/52, τεμάχιο 127 στα Αλέκτορα της επαρχίας Λεμεσού, στην εταιρεία L & T Sun Energy Ltd (ΗΕ 310100), με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για συστήματος  αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1MW και αποθηκευτική ισχύ 2MWh, το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος του Φωτοβολταϊκού σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμόν E2730-2020 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας στο Φ/Σχ. 31/25W2, τεμάχιο 260 στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, στην εταιρεία L & T PV Tech Ltd (ΗΕ 310893), με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.