Αρ. Απόφασης: 004/2021
 
Ημερομηνία: 05/01/2021
 
Θέμα: Απόρριψη της υπ’ αριθμόν A1050 αίτησης για χορήγηση Άδειας Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η αίτηση δεν έχει θεωρηθεί πλήρης και ο αιτητής επιθυμεί να αποσύρει την αίτηση του, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να απορρίψουν κατόπιν αιτήματος του αιτητή την υπ’ αριθμόν Α1050 αίτηση της εταιρείας Christos & Militsa Trading Ltd (ΗΕ 189186) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,9225MWp, στο Φ/Σχ. 39/28, τεμάχιο 129, στον Λυθροδόντα της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Christos & Militsa Trading Ltd (ΗΕ 189186) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.