Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο

«Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας»

ψηφίστηκε ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόµος του 2006, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 54(Ι)/2012 και 150(Ι)/2015.