Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 14 των περί της Προώθησης της Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμων, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: