Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 5 των περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμων εκδίδει τα ακόλουθα διατάγματα: