Οι Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανοµής και οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους. 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανοµής (ΚΜΔ)
 
  1. Διέπουν τις τεχνικές απαιτήσεις και περιορισµούς που θα εφαρµόζονται από τους κατόχους αδειών οποτεδήποτε επιθυµούν να συνδεθούν µε το σύστηµα µεταφοράς και/ή το σύστηµα διανοµής ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής για τη µεταφορά ηλεκτρισµού· 
  2. Διασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί όροι που εφαρµόζονται σε κάτοχους αδειών οι οποίοι επιθυµούν να συνδεθούν ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής δεν δηµιουργούν αδικαιολόγητη διάκριση στους κατόχους αδειών· 
  3. Προάγουν την αποδοτικότητα, αξιοπιστία και οικονοµία στη χρήση και ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος διανοµής. 

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού (ΚΑΗ)
 
  1. Διέπουν  τους  µηχανισµούς,  τις  τιµές  και  άλλους  όρους  και  προϋποθέσεις  που τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδειών αγοράζουν ή πωλούν ηλεκτρισµό µε βάση διευθετήσεις που διενεργούνται από το Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου· 
  2. Διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι αδειών από τους οποίους ζητείται να συµµετέχουν στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού, µε βάση τις διευθετήσεις αυτές, δεν θα υπόκεινται σε δυσµενή διάκριση· 
  3. Προάγουν την αποδοτικότητα και την οικονοµία και διευκολύνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού µε βάση τις διευθετήσεις αυτές. 

Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν αντίγραφα των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), παρακαλούνται όπως αποταθούν στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ.: +357 22 611 611, φαξ: +357 22 611 666 και στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ www.dsm.org.cy.