Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13Α των περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς: