Top
 •  

  Καταναλωτές

    • Στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις, παρουσιάζονται για κάθε ένα από τα έτη 2016 μέχρι και 2021 (σε €σ/kWh): 
     • Τα Τέλη Χρήσης Δικτύου για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση (περιλαμβάνει τη Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης, Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης, Διατίμηση για την Ανάκτηση των Δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τη Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας).
     • Η Μέση τιμή της βασικής διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) ανά εξαχθείσα μονάδα.
     • Η Μέση τιμή της βασικής διατίμησης χαμηλής τάσης (Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής -Κώδικας 01)
     • Τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ ανά πωληθείσα μονάδα.
     Σημειώνεται ότι το 2017 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέες ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού της ΑΗΚ, οι οποίες βασίζονται στη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού (Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Κ.Δ.Π. 208/2015).
    • Η ΡΑΕΚ, με την Απόφαση 160/2017 έχει εγκρίνει τα νέα τιμολόγια του Προμηθευτή στα οποία παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της τιμής ηλεκτρισμού στις επιμέρους χρεώσεις της κάθε ρυθμιζόμενης δραστηριότητας. Με την επιπλέον πληροφόρηση, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να λάβει καλύτερες αποφάσεις ως προς την κατανάλωση του και να επιλέξει προμηθευτή.

     Τα νέα τιμολόγια τα οποία εφαρμόστηκαν μαζί με την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων παρουσιάζουν τις εξής χρεώσεις:
     • Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.
     • Χρήση Δικτύου: Αντιστοιχεί στο κόστος χρήσης των δικτύων Μεταφοράς & Διανομής και της δαπάνης του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).
     • Επικουρικές Υπηρεσίες: Αντιστοιχεί στο κόστος για την ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
     • Μέτρηση Κατανάλωσης: Αντιστοιχεί στο κόστος καταγραφής της ένδειξης του μετρητή.
     • Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας: Αντιστοιχεί στο κόστος των υπηρεσιών του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών του.
     • Αναπροσαρμογή Καυσίμων: Αναπροσαρμογή για το κόστος που σχετίζεται με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της ΑΗΚ.
     • Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας: Ανάκτηση των εξόδων (μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) στα οποία η ΑΗΚ υποβάλλεται λόγω του επιπλέον κόστους που επιβαρύνεται από την εφαρμογή της Ειδικής Οικιακής Διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.
     • Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ: Ειδικό τέλος το οποίο η ΑΗΚ εισπράττει και αποδίδει στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
     • Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%.
       
     Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

     Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Καυσίμων περιγράφεται αναλυτικά στην έκθεση στο ακόλουθο σύνδεσμο.

     Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ανάλυση του νέου τιμολογίου στη βασική τιμή καυσίμου ανά κατηγορία χρέωσης, για ένα μέσο οικιακό καταναλωτή με κατανάλωση 600 kWh, τον Δεκέμβριο του 2017. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τιμή καυσίμου πάνω από 300 €/ΜΤ θα αναπροσαρμόσει το τιμολόγιο προς τα πάνω και θα αυξήσει το ποσοστό χρέωσης παραγωγής ενέργειας, ενώ το αντίστροφο θα συμβεί για οποιαδήποτε τιμή καυσίμου κάτω από 300 €/ΜΤ.
    • Ένα τιμολόγιο τελικού καταναλωτή είναι απλό, σαφές και παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις ως προς την κατανάλωση και να επιλέξουν προμηθευτή.  Ένα τιμολόγιο παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
      
     • τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, και
     • την ανάλυση της συνολικής τιμής σε:
     1. μια τιμή βάσης που διαμορφώνει το μη ρυθμιζόμενο ή το πιθανώς μη ρυθμιζόμενο σκέλος της τιμής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κόστους παραγωγής και του περιθωρίου προμήθειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών· 
     2. χρεώσεις δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου)· 
     3. υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας (ΥΔΩ)· 
     4. κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ·
     5. άλλα κόστη, και 
     6. φόρους.

     Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους τελικούς καταναλωτές με σαφή και κατανοητό τρόπο στους λογαριασμούς, συμβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις τους ή να συνοδεύουν τα προαναφερθέντα στους σταθμούς διανομής τιμολογίων:
      
     • τρέχουσες πραγματικές τιμές και πραγματική κατανάλωση ενέργειας·
     • συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την κατανάλωση του κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κατά προτίμηση υπό μορφή διαγράμματος·
     • όπου είναι δυνατόν, συγκρίσεις με το μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη, και
     • στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστοσελίδων, από τις οποίες μπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των διαφόρων κατηγοριών τελικών χρηστών ή/και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό χρήσης ενέργειας.
     • συμβουλές ενεργειακής απόδοσης που επισυνάπτονται στους λογαριασμούς και άλλες μορφές ενημέρωσης των τελικών καταναλωτών. 
     Στους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η επιλογή ηλεκτρονικών τιμολογιακών πληροφοριών και τιμολόγησης, και εάν οι πελάτες το ζητήσουν λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε ο λογαριασμός τους.  Οι τελικοί καταναλωτές θα λαμβάνουν ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας και η πρόσβαση των τελικών καταναλωτών στα στοιχεία για την κατανάλωση τους θα είναι επίσης δωρεάν (Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, άρθρο 11, παράγραφος 1).  

     Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολογία μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.
    • Σύμφωνα με άρθρο 91(1)(γ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

     Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή του καταναλωτή πρέπει να προβεί στην αλλαγή εντός τριών εβδομάδων, με δεδομένου ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (π.χ. προθεσμία προειδοποίησης, συμφωνημένη ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης). Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις που να αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να αλλάξουν προμηθευτή. Το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την αλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή του.
    • Συνεισφορά Ενεργειακών Πηγών Στο Συνολικό Μείγμα Καυσίμων

     Η Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 91(1)(δ) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Σύμφωνα με το Νόμο οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα παροχής πληροφοριών από τους προμηθευτές για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων.

     Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 1279/2015, οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το ενεργειακό μείγμα στους λογαριασμούς των καταναλωτών του και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους καταναλωτές. Μέσω της αποκάλυψης του ενεργειακού μείγματος οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Η περίοδος δημοσίευσης των στοιχείων αυτών αρχίζει από την 1η Ιουλίου του έτους Χ+1 μέχρι τη 30η Ιουνίου του έτους Χ+2.

     Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ηλεκτρισμού πο
     υ διαθέτουν στους καταναλωτές.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Αποκάλυψης Μείγματος Προμηθευτή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) 
    • Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί / καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδεδεμένο με το δίκτυο στην οροφή της οικίας ή της οικοδομής τους ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται η οικία ή οικοδομή τους για μη εμπορικούς σκοπούς και την κάλυψη ιδίων αναγκών.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κρατικά καθεστώτα στήριξης επισκεφθείτε την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
    • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους σε θέματα Φυσικού Αερίου, έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου και να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου.

     Οι εν ισχύ νόμοι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου προνοούν για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία και μεταξύ άλλων θεσπίζουν τους κανόνες για τη μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση του φυσικού αερίου. Επιπλέον, προσδιορίζουν τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην αγορά, την εκμετάλλευση των δικτύων, καθώς και τα κριτήρια και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Στο νόμο περιγράφονται και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ και καθορίζεται ολοκληρωμένα το εύρος των δραστηριοτήτων και ο ρόλος της.

     Δεδομένου ότι η αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο είναι υπό ανάπτυξη, βασικός στόχος είναι η δημιουργία μίας οργανωμένης αγοράς, κατά τα πρότυπα των προηγμένων αντίστοιχων αγορών παγκοσμίως, αλλά και κατά τη βέλτιστη πρακτική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυσικού αερίου, με εύρυθμη λειτουργία όλων των εμπλεκομένων στην αγορά, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις φυσικού αερίου, είτε πρόκειται για θεσμοθετημένους από τη νομοθεσία φορείς.

     Είναι αναμενόμενο ότι η αγορά φυσικού αερίου θα αναπτυχθεί σε φάσεις που εκτός από το χρονικό προσδιορισμό θα έχουν και εξελικτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα προνοούν για τα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η Κύπρος να αποκτήσει σε εύλογο χρόνο μια αγορά εναρμονισμένη με το Κοινοτικό κεκτημένο και θα λειτουργεί με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για τους καταναλωτές της. Προβλέπεται να εκκινήσει από την ηλεκτροπαραγωγή και εν συνεχεία να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, με κυρίαρχο τον εμπορικό τομέα (π.χ. ξενοδοχεία), μικρές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και, τέλος, τον οικιακό τομέα.
    • Πράσινη Ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές.

     Μερικά παραδείγματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι ακόλουθες:
     • Ηλιακή
     • Αιολική
     • Υδροηλεκτρική
     • Γεωθερμική
     • Ενέργεια που προέρχεται από βιομάζα / βιοαέρια
     • και άλλες

     Ορυκτές πηγές είναι το
     • Πετρέλαιο και
     • Φυσικό αέριο

     Στην Κύπρο υπάρχει εκμετάλλευση κυρίως της ηλιακής, αιολικής ενέργειας και της ενέργειας από βιομάζα / βιοαέρια.
    • Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό τη δέσμευση του δυναμικού τους. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών εμφανίσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

     Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι τα εξής:
      
     • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.
     • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η χρήση τους ανταποκρίνεται στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της ρύπανσης.
     • Επειδή είναι διεσπαρμένες σε διάφορες περιοχές, έχουν σαν αποτέλεσμα την αποκέντρωση του συστήματος ενέργειας και την αποφόρτιση των υποδομών, καλύπτοντας τις τοπικές και περιφερειακές. Η διασπορά αυτή έχει ένα επιπλέον αποτέλεσμα, αυτό της μείωσης των απωλειών μεταφοράς ενέργειας.
     • Επειδή είναι εγχώριες, συμβάλλουν σημαντικά στην εθνική ενεργειακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια.
     • Έχουν χαμηλό κόστος χρήσης που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων.
     • Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
     • Σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση και ανάπτυξη τοπικών περιοχών, με την προώθηση επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας.

     Οι ΑΠΕ πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους, έχουν και κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν την αξιοποίησή τους δυσχερή.
      
     • Επειδή ακριβώς είναι διεσπαρμένες, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν σε μεγάλες ποσότητες ισχύος.
     • Η πυκνότητα ενέργειας και ισχύος που περιέχουν είναι γενικά περιορισμένη και γι' αυτό για μεγάλες παραγωγές απαιτούν και μεγάλες εγκαταστάσεις.
     • Ο συντελεστής εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων τους είναι μικρός επειδή η διαθεσιμότητά τους είναι ενίοτε περιορισμένη και με διακυμάνσεις. Αυτό δημιουργεί επίσης την ανάγκη για χρήση εφεδρείας άλλων πηγών ενέργειας οπότε το κόστος παραγωγής ενέργειας ανεβαίνει.
     • Το κόστος επένδυσης για εγκαταστάσεις ισχύος ΑΠΕ είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με αυτό των Συμβατικών μορφών.
    • Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως μια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον οικιστικό τομέα, στην βιομηχανία και στις μεταφορές.

     Η φιλοσοφία της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στη λογική αντίληψη "Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας, που θα οδηγήσουν τελικά στην μείωση της ζήτησης ενέργειας, αντί να παράγουμε περισσότερη ενέργεια με στόχο την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης σε ενέργεια".

     Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Μερικοί από τους οποίους είναι:
     • Ορθολογιστική χρήση της ενέργειας,
     • Χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών,
     • Χρήση αποδοτικότερων λαμπτήρων φωτισμού, και
     • Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων

     Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα της ΑΗΚ
    • Συνοπτικά τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ για την ενέργεια μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 6 κατηγορίες:
      
     1. Πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία, το δικαίωμα δηλαδή να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια ή/και φυσικό αέριο σε λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές.
     2. Άμεση και διαφανής πληροφόρηση καταναλωτών.
     3. Αλλαγή προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση.
     4. Διαχείριση παραπόνων και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
     5. Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
     6. Δίκαιες εμπορικές πρακτικές και γενικά δικαιώματα καταναλωτών.

     Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έντυπα και στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους.
     1. Οποιοσδήποτε καταναλωτής δύναται να υποβάλει παράπονο στον προμηθευτή ή/και στον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) ή/και στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) αναφορικά με παράβαση των υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προκύπτουν από τους δείκτες απόδοσης προμήθειας ηλεκτρισμού ή με παράβαση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα που εμπίπτει στις υποχρεώσεις, στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα του προμηθευτή ή/και του ΙΣΔ ή/και του ΔΣΔ.
     2. Ο προμηθευτής ή/και ο ΙΣΔ ή/και ο ΔΣΔ ανταποκρίνονται στα παράπονα των καταναλωτών εντός του χρόνου ανταπόκρισης που καθορίζεται στους Δείκτες Απόδοσης: 
      ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ή ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
      Ανταπόκριση σε παράπονα, αιτήματα, επιστολές, ή πληροφορίες 20 ημέρες
      Διερεύνηση παραπόνων ως προς την τάση 30 ημέρες
      Διερεύνηση παραπόνων ως προς την ακρίβεια μετρητών 30 ημέρες
      Ανταπόκριση σε παράπονο σχετικά με λογαριασμούς 3 ημέρες
     3. Ο προμηθευτής ή/και ο ΙΣΔ ή/και ο ΔΣΔ εξετάζει το παράπονο μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους δείκτες απόδοσης και ενημερώνει τον καταναλωτή για την απόφαση ή την ενέργεια του επί του παραπόνου μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους δείκτες απόδοσης.
     4. Ο καταναλωτής δύναται να επαναϋποβάλει το παράπονο του εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σ' αυτόν της απόφασης ή από την ημερομηνία ανταπόκρισης του προμηθευτή ή/και του ΙΣΔ ή/και του ΔΣΔ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ικανοποιείται από την απόφαση ή ενέργεια του προμηθευτή ή/και του ΙΣΔ ή/και του ΔΣΔ.
     5. Ο καταναλωτής δύναται να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του στη ΡΑΕΚ σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται από την ανταπόκριση/απόφαση του προμηθευτή ή/και του ΙΣΔ ή/και του ΔΣΔ ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή/και ο ΙΣΔ ή/και ο ΔΣΔ παραλείπει να ανταποκριθεί στο παράπονο εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στους δείκτες απόδοσης ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στους δείκτες απόδοσης.

     Μόνο εάν ο καταναλωτής που ακολούθησε την πιο πάνω διαδικασία ΔΕΝ ικανοποιηθεί από τον προμηθευτή ή/και ή/και τον ΙΣΔ ή/και τον ΔΣΔ, μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο στη ΡΑΕΚ.

     Για την υποβολή παραπόνων μπορείτε να στείλετε επιστολή με το παράπονό σας ή να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων.
    • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), μετά από διαβούλευση με τους προμηθευτές και το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης σε σχέση με τους δείκτες απόδοσης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που πρέπει να επιτευχθούν από τους προμηθευτές και από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Οι κανονισμοί που καθορίζουν του Δείκτες Απόδοσης μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

     Δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σημαίνει τους δείκτες προμήθειας ηλεκτρισμού και περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα πρότυπα απόδοσης και τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης αυτών, καθώς και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του προμηθευτή ή/και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.


     Για σκοπούς εύκολης ενημέρωσης επισυνάπτονται οι πίνακες των Κανονισμών (Δείκτες Απόδοσης) σχετικά με τον υποχρεωτικό χρόνο ανταπόκρισης της ΑΗΚ, καθώς και το πρόστιμο που πληρώνεται αυτόματα στους καταναλωτές σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας ανταπόκρισης της ΑΗΚ.
      
      
     Περισσότερα...
    • Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος

     Σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Ν.184(Ι)/2017) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αιτείται πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής. Το καθοριζόμενο σε αυτό δικαίωμα δεν υφίσταται, ωστόσο στις περιπτώσεις που προνοεί ο εν λόγω Νόμος. 

     Η αίτηση για παροχή πληροφοριών προς δημόσια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υποβάλλεται σε γραπτή μορφή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
     (α) Το όνομα του αιτητή,
     (β) τη διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, και
     (γ) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται.

     Στον Πίνακα Πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δημοσίευσης πιο κάτω, περιλαμβάνεται η κατηγορία των πληροφοριών, το είδος των πληροφοριών, κατά πόσο απαιτείται αίτηση για πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ο τρόπος διάθεσής της πληροφορίας καθώς και το τέλος που ενδεχομένως πρέπει να καταβληθεί.
     Περισσότερα...
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 24936
1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: 00357 22 666363
Φαξ: 00357 22 667763
Ηλ. Ταχυδρομείο: regulator.cy@cera.org.cy

Ενημερωτικό Δελτίο
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπού σας με τους συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων. Κάνοντας κλικ στην Πολιτική cookie συναινείτε να αποθηκεύετε στη συσκευή σας όλες τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην Πολιτική cookie.