Τα 5 βήματα για Υποβολή Παραπόνων:
 
  1. Οποιοσδήποτε καταναλωτής ενέργειας μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο στην ΑΗΚ λόγω της ιδιότητάς της ως προμηθευτή ή/και διαχειριστή συστήματος διανομής (ΔΣΔ) σχετικά με ισχυριζόμενη παράβαση των υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της.
  2. Η ΑΗΚ με την εν λόγω ιδιότητά της οφείλει να εξετάσει το παράπονο στην προθεσμία που καθορίζεται στους δείκτες απόδοσης και να ενημερώσει τον καταναλωτή για την απόφαση ή την ενέργειά της για το παράπονο.
  3. Ο καταναλωτής ενέργειας έχει δικαίωμα σε περίπτωση μη ικανοποίησης του παραπόνου του από την απόφαση της ΑΗΚ, ως προμηθευτή ή/και ΔΣΔ να υποβάλει για δεύτερη φορά το παράπονό του, εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης.
  4. Μόνο εάν ο καταναλωτής ενέργειας που ακολούθησε την πιο πάνω διαδικασία ΔΕΝ ικανοποιηθεί από την ΑΗΚ ως προμηθευτής ή/και ΔΣΔ, μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο στη ΡΑΕΚ, η οποία διεξάγει έρευνα και εξετάζει το παράπονο σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
  5. Η ΡΑΕΚ, αφού μελετήσει τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, αφού ειδοποιήσει σχετικά την ΑΗΚ ως προμηθευτή ή/και ΔΣΔ και αφού μελετήσει τυχόν ενστάσεις του καταναλωτή, εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσει την ΑΗΚ ως προμηθευτή ή/και ΔΣΔ να λάβει εκείνα τα μέτρα που η ΡΑΕΚ κρίνει αναγκαία για να επανορθώσει την παράβαση ή να εμποδίζει μελλοντική παράβαση και τέλος, ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή.
Για την υποβολή παραπόνων μπορείτε να στείλετε επιστολή με το παράπονό σας ή να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων